banner_wat

ร่วมปลูกป่า กับ อบต.

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง ได้จัดโครงการเยาวชนรักษ์ธรรมชาติปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น ณ หมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ทาง อบต.ปลายโพงพาง ได้ส่งครู 2 คน พร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 24 คน เข้ากิจกรรมดังกล่าวกับโรงเรียนที่อยู่ในเขตบริการ ของ อบต.ปลายโพงพาง อีก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดอมรวดี  โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม  โรงเรียนวัดโคกเกตุ

2.jpg26.jpg36.jpg32.jpg9.jpg20.jpg13.jpg22.jpg34.jpg23.jpg53.jpg30.jpg4.jpg51.jpg21.jpg37.jpg39.jpg45.jpg1.jpg35.jpg17.jpg8.jpg31.jpg27.jpg24.jpg42.jpg49.jpg6.jpg3.jpg52.jpg28.jpg16.jpg50.jpg55.jpg7.jpg41.jpg38.jpg44.jpg46.jpg10.jpg11.jpg43.jpg5.jpg54.jpg14.jpg12.jpg29.jpg18.jpg0.jpg48.jpg15.jpg33.jpg25.jpg47.jpg19.jpg