banner_wat

บ้านพักเด็กและครอบครัว

  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดยนางสาวชุลี  สงวนกิจ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงครามนำทีมงานมาจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ในชื่อโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็ก รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2559 โดยมีนายอำเภออัมพวา นายวงเทพ เขมวิรัตน์ มาทำพิธีเปิดโครงการ