banner_wat

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมไหว้ครู เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ต้องการปลูกผังให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอน

ทั้งด้านการให้ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่ตัวนักเรียน.

กำหนดการพิธีไหว้ครู2559

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

ณ อาคารโดม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559

08.00 - 08.20 น         - นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ

08.20 - 08.50 น         - นักเรียน เข้าสู่บริเวณ และนั่งตามที่กำหนดไว้

08.50 - 10.00 น         - ประธานในพิธี เข้าสู่บริเวณพิธี (นักเรียนยืน)

 - ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเจิมหนังสือ

- ตัวแทนนักเรียน นำนักเรียนทั้งหมดกล่าวคำไหว้ครู

 (นักเรียนยืน)

- ประธานนักเรียนนำนักเรียนทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณตน

 (นักเรียนยืน)

 - ตัวแทนนักเรียน มอบพานธูป พานดอกไม้

 และกรวยดอกไม้แด่ประธานในพิธี

- บรรเลงเพลงพระคุณที่สาม

 - นักเรียนแต่ละชั้นในแต่ละแถว ทยอยไหว้ครูตามจำนวนที่จัดไว้

- แจกทุนนักเรียน จำนวน 12 ทุน ๆ ละ 500 บาท ดังนี้

          ©  เจ้าอาวาสวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง มอบให้ 6 ทุน

          ©  สหกรณ์โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง มอบให้ 6 ทุน

 - ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท แก่นักเรียน

- นำนักเรียนไปวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

11.00 น                   - ถวายภัตราหารกลางวันแด่พระภิกษุสงฆ์

12.00 น                   - เสร็จพิธี