banner_wat

กิจกรรมวิชาการอนุบาล58

     กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการระดับอนุบาล 1-2 ประจำปีการศึกษา 2558 ได้จัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์พ.ศ.2559  ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ของโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ได้มีการจัดการเรียนรู้ใน 6 กิจกรรมหลัก สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เพื่อมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการจัดงานค่ายวิชาการครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมโดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน  4  ฐาน ได้แก่ 1.ดนตรีสุขสันต์   2.เต่าน้อยพาเพลิน  3.ไข่น้อยมัดใจ  4.ต้นไม้พาสุข

01.jpg2.jpg26.jpg36.jpg60.jpg32.jpg20.jpg59.jpg13.jpg22.jpg34.jpg23.jpg53.jpg08.jpg30.jpg51.jpg21.jpg37.jpg39.jpg07.jpg02.jpg45.jpg35.jpg40.jpg17.jpg31.jpg27.jpg24.jpg42.jpg06.jpg49.jpg52.jpg28.jpg09.jpg16.jpg50.jpg55.jpg41.jpg58.jpg38.jpg56.jpg44.jpg46.jpg10.jpg11.jpg43.jpg54.jpg14.jpg12.jpg29.jpg18.jpg48.jpg00.jpg05.jpg15.jpg33.jpg04.jpg25.jpg47.jpg03.jpg19.jpg57.jpg