banner_wat

ทัศนศึกษา59

      ในการจัดการพัฒนาการเรียนในปัจจุบันนั้น  มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดรู้ข่าวสารสารสนเทศ เป็นคนหูตา กว้างไกล มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อไปในอนาคตข้างหน้า  ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้  ในปีการศึกษานี้ได้จัดทัศนศึกษา ตามสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอหัวหิน  มี พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  โดดหอ ตชด.ค่ายพระรามหก  อุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ 7 พระองค์ ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

IMG_5274.JPGIMG_5162.JPGIMG_5294.JPGIMG_5164.JPGIMG_5305.JPGIMG_5179.JPGIMG_5259.JPGIMG_5301.JPGIMG_5263.JPGIMG_5275.JPGIMG_5178.JPGIMG_5233.JPGIMG_5191.JPGIMG_5250.JPGIMG_5210.JPGIMG_5207.JPGIMG_5245.JPGIMG_5279.JPGIMG_5271.JPGIMG_5258.JPGIMG_5280.JPGIMG_5235.JPGIMG_5273.JPGIMG_5217.JPGIMG_5202.JPGIMG_5177.JPGIMG_5219.JPGIMG_5240.JPGIMG_5172.JPGIMG_5189.JPGIMG_5215.JPGIMG_5200.JPGIMG_5278.JPGIMG_5249.JPGIMG_5190.JPGIMG_5176.JPGIMG_5281.JPGIMG_5181.JPGIMG_5299.JPGIMG_5154.JPGIMG_5283.JPGIMG_5213.JPGIMG_5152.JPGIMG_5153.JPGIMG_5267.JPGIMG_5303.JPGIMG_5184.JPGIMG_5182.JPGIMG_5256.JPGIMG_5289.JPGIMG_5161.JPGIMG_5300.JPGIMG_5297.JPGIMG_5194.JPGIMG_5295.JPGIMG_5302.JPGIMG_5174.JPGIMG_5290.JPGIMG_5241.JPGIMG_5214.JPGIMG_5173.JPGIMG_5203.JPGIMG_5175.JPGIMG_5284.JPGIMG_5158.JPGIMG_5199.JPGIMG_5229.JPGIMG_5216.JPGIMG_5296.JPGIMG_5195.JPGIMG_5270.JPGIMG_5282.JPGIMG_5251.JPGIMG_5206.JPG