banner_wat

วันเด็ก 2559

กิจกรรมวันเด็ก2559

กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ประจำปี  2559

วันศุกร์ที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2559

เวลา 09.00 น.   ประธานอ่านสารวันเด็กและกล่าวเปิดงาน

เวลา 09.30 น.   แสดงบนเวที

เวลา 12.00 น.   ร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวัน

เวลา 13.00 น.   แจกของขวัญแก่เด็ก ๆ

พิธีปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2559

IMG_4764.JPGIMG_4757.JPGIMG_4747.JPGIMG_4612.JPGIMG_4770.JPGIMG_4626.JPGIMG_4776.JPGIMG_4742.JPGIMG_4773.JPGIMG_4677.JPGIMG_4744.JPGIMG_4760.JPGIMG_4665.JPGIMG_4638.JPGIMG_4712.JPGIMG_4791.JPGIMG_4771.JPGIMG_4727.JPGIMG_4728.JPGIMG_4774.JPGIMG_4734.JPGIMG_4737.JPGIMG_4701.JPGIMG_4768.JPGIMG_4679.JPGIMG_4767.JPGIMG_4714.JPGIMG_4753.JPGIMG_4794.JPGIMG_4682.JPGIMG_4723.JPGIMG_4700.JPGIMG_4669.JPGIMG_4777.JPGIMG_4704.JPGIMG_4689.JPGIMG_4790.JPGIMG_4653.JPGIMG_4643.JPGIMG_4676.JPGIMG_4735.JPGIMG_4795.JPGIMG_4779.JPGIMG_4762.JPGIMG_4756.JPGIMG_4717.JPGIMG_4785.JPGIMG_4802.JPGIMG_4761.JPGIMG_4608.JPGIMG_4659.JPGIMG_4740.JPGIMG_4668.JPGIMG_4775.JPGIMG_4798.JPGIMG_4684.JPGIMG_4741.JPGIMG_4713.JPGIMG_4688.JPGIMG_4654.JPGIMG_4797.JPGIMG_4633.JPGIMG_4720.JPGIMG_4709.JPGIMG_4772.JPGIMG_4769.JPGIMG_4644.JPGIMG_4658.JPGIMG_4636.JPGIMG_4801.JPGIMG_4765.JPGIMG_4661.JPGIMG_4778.JPGIMG_4781.JPGIMG_4766.JPGIMG_4758.JPGIMG_4619.JPGIMG_4746.JPGIMG_4708.JPGIMG_4615.JPGIMG_4782.JPGIMG_4711.JPGIMG_4706.JPGIMG_4691.JPGIMG_4763.JPGIMG_4745.JPGIMG_4707.JPGIMG_4627.JPGIMG_4749.JPGIMG_4755.JPGIMG_4702.JPGIMG_4751.JPGIMG_4649.JPGIMG_4641.JPGIMG_4692.JPGIMG_4800.JPGIMG_4780.JPGIMG_4690.JPG