banner_wat

การอบรมจริยธรรม58

     การอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จากหน่วยเผยแผ่พุทธศาสนาคณะสงฆ์ภาค 15 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสัญจร ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  จำนวน 3 ชั้นเรียน วันที่ 17  กันยายน 2558 ณ ห้องกิจกรรม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  จังหวัดสมุทรสงคราม

IMG_2463.JPGIMG_2479.JPGIMG_2512.JPGIMG_2514.JPGIMG_2478.JPGIMG_2453.JPGIMG_2504.JPGIMG_2452.JPGIMG_2474.JPGIMG_2526.JPGIMG_2516.JPGIMG_2457.JPGIMG_2521.JPGIMG_2517.JPGIMG_2451.JPGIMG_2510.JPGIMG_2454.JPGIMG_2482.JPGIMG_2456.JPGIMG_2491.JPGIMG_2467.JPGIMG_2501.JPGIMG_2449.JPGIMG_2498.JPGIMG_2513.JPGIMG_2522.JPGIMG_2458.JPGIMG_2459.JPGIMG_2509.JPGIMG_2488.JPGIMG_2518.JPGIMG_2525.JPGIMG_2450.JPGIMG_2523.JPGIMG_2519.JPGIMG_2448.JPGIMG_2483.JPGIMG_2468.JPGIMG_2520.JPGIMG_2505.JPGIMG_2455.JPGIMG_2464.JPGIMG_2511.JPGIMG_2508.JPGIMG_2493.JPGIMG_2524.JPGIMG_2515.JPG