banner_wat

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต58

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตกลุ่มปลายคีรี  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

      อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ น่าภาคภูมิใจ ดังนั้น ครูส่วนใหญ่จึงทำงานจนครบเกษียณอายุราชการ ด้วยถือว่าเป็นเกียรติที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อเยาวชนและประเทศชาติ จนสามารถถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายปลายคีรี ได้เห็นความสำคัญของการเป็นครู จึงจัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้แก่ครูและบุคลากรที่เกษียณอายุ ที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เพื่อยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติ ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม และเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรที่เกษียณอายุ ในปี 2558 ทางกลุ่มเครือข่ายปลายคีรี ได้ไปจัดกิจกรรมที่ศักดิ์สุภา รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรีในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2558 ชมกิจกรรมจากภาพ

IMG_2402.JPGIMG_2294.JPGIMG_2356.JPGIMG_2358.JPGIMG_2293.JPGIMG_2371.JPGIMG_2217.JPGIMG_2395.JPGIMG_2405.JPGIMG_2352.JPGIMG_2378.JPGIMG_2341.JPGIMG_2237.JPGIMG_2383.JPGIMG_2433.JPGIMG_2284.JPGIMG_2263.JPGIMG_2336.JPGIMG_2344.JPGIMG_2434.JPGIMG_2311.JPGIMG_2302.JPGIMG_2212.JPGIMG_2432.JPGIMG_2399.JPGIMG_2215.JPGIMG_2437.JPGIMG_2329.JPGIMG_2354.JPGIMG_2305.JPGIMG_2235.JPGIMG_2300.JPGIMG_2387.JPGIMG_22158.jpgIMG_2374.JPGIMG_2295.JPGIMG_2330.JPGIMG_2296.JPGIMG_2234.JPGIMG_2181.JPGIMG_2233.JPGIMG_2346.JPGIMG_2430.JPGIMG_2246.JPG