banner_wat

ข่าวและประชาสัมพันธ์

 

 

    หลักสูตรโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง พุทธศักราช 2553 ฉบับปรับปรุง 2561

    

     หลักสูตรและแผนจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต ชั้นปฐมวัย - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

 

 

       มาตรฐานและตัวชี้วัด 2560 ของชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ทุกกลุ่มสาระวิชา 

 

  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

 

 

     แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2562-2565 โรงเรียน   วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

 

  การขับเคลื่อนนโยบาย โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

      ห้องเรียน DLIT  มีวิดีโอการสอนหัวข้อที่ยากของ 5 กลุ่มสาระฯ ตอนละ 50 นาที สำหรับห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ และนักเรียนที่ต้องการทบทวนมีวิดีโอตอนใหม่ประจำสัปดาห์ (22 กันยายน 2558) จำนวน 24 ตอน รวมจำนวนวิดีโอทั้งหมด 377 ตอน