banner_wat

ประชุมผู้ปกครอง2562

การประชุมผู้ปกครอง 2562 ครั้งที่1

     การประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 ปีการศึกษา 2562 การประชุมผู้ปกครอง มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่ผู้ปกครองต้องใส่ใจ เพราะเป็นวันที่ผู้ปกครองจะได้รับทราบเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกทั้งในด้านการเรียนและพฤติกรรมจากคุณครูประจำชั้น รวมถึงนโยบายในภาพรวมของโรงเรียน ซึ่งเด็กในวัยนี้ยังต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด การพบคุณครูประจำชั้นจะทำให้ผู้ปกครองทราบว่าลูกของตนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนหรือมีความเข้าใจในการเรียนระดับไหน หรือขณะอยู่โรงเรียนมีพฤติกรรม ต่างจากที่บ้านกับที่โรงเรียนแตกต่างกันอย่างไร พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนคุณครูอาจขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข เพื่อทำให้สามารถเรียนได้เข้าใจและการเข้าสังคมกับเพื่อนๆ นอกจากผู้ปกครองจะได้รับทราบเกี่ยวกับการเรียนและพฤติกรรมของลูกแล้วยังได้ทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการบริหารงานของโรงเรียนว่าผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และมีนโยบายอะไรบ้างในการส่งเสริมการเรียนหรือพัฒนาการของลูกต่อไปในอนาคตจะได้ร่วมพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน

     ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารโดมโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อแจ้งผลการเรียน ความประพฤติ การปรับตัว ความสามารถของนักเรียนและอื่นๆ
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน
  3. เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียน

 

parent-meeting-2562__0011.jpgparent-meeting-2562__0012.jpgparent-meeting-2562__0027.jpgparent-meeting-2562__0061.jpgparent-meeting-2562__0026.jpgparent-meeting-2562__0055.jpgparent-meeting-2562__0064.jpgparent-meeting-2562__0004.jpgparent-meeting-2562__0053.jpgparent-meeting-2562__0015.jpgparent-meeting-2562__0071.jpgparent-meeting-2562__0009.jpgparent-meeting-2562__0030.jpgparent-meeting-2562__0042.jpgparent-meeting-2562__0070.jpgparent-meeting-2562__0054.jpgparent-meeting-2562__0074.jpgparent-meeting-2562__0045.jpgparent-meeting-2562__0068.jpgparent-meeting-2562__0024.jpgparent-meeting-2562__0041.jpgparent-meeting-2562__0016.jpgparent-meeting-2562__0051.jpgparent-meeting-2562__0067.jpgparent-meeting-2562__0025.jpgparent-meeting-2562__0017.jpgparent-meeting-2562__0005.jpgparent-meeting-2562__0057.jpgparent-meeting-2562__0072.jpgparent-meeting-2562__0003.jpgparent-meeting-2562__0036.jpgparent-meeting-2562__0014.jpgparent-meeting-2562__0038.jpgparent-meeting-2562__0052.jpgparent-meeting-2562__0060.jpgparent-meeting-2562__0059.jpgparent-meeting-2562__0073.jpgparent-meeting-2562__0001.jpgparent-meeting-2562__0047.jpgparent-meeting-2562__0021.jpgparent-meeting-2562__0028.jpgparent-meeting-2562__0035.jpgparent-meeting-2562__0049.jpgparent-meeting-2562__0010.jpgparent-meeting-2562__0018.jpgparent-meeting-2562__0040.jpgparent-meeting-2562__0023.jpgparent-meeting-2562__0062.jpgparent-meeting-2562__0069.jpgparent-meeting-2562__0039.jpgparent-meeting-2562__0020.jpgparent-meeting-2562__0048.jpgparent-meeting-2562__0032.jpgparent-meeting-2562__0033.jpgparent-meeting-2562__0037.jpgparent-meeting-2562__0065.jpgparent-meeting-2562__0043.jpgparent-meeting-2562__0029.jpgparent-meeting-2562__0007.jpgparent-meeting-2562__0034.jpgparent-meeting-2562__0031.jpgparent-meeting-2562__0063.jpgparent-meeting-2562__0050.jpgparent-meeting-2562__0008.jpgparent-meeting-2562__0058.jpgparent-meeting-2562__0022.jpgparent-meeting-2562__0044.jpgparent-meeting-2562__0013.jpgparent-meeting-2562__0056.jpgparent-meeting-2562__0046.jpgparent-meeting-2562__0019.jpgparent-meeting-2562__0066.jpgparent-meeting-2562__0002.jpgparent-meeting-2562__0006.jpg