banner_wat

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2561

กิจกรรม 5 ธันวาคม

      วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญของชาติไทยและของโลก รวมถึง 4 วัน สำหรับประเทศไทยนั้น กำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้

1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต

2.เป็นวันชาติ

3.เป็นวันพ่อแห่งชาติ

ในส่วนที่เป็นวันสำคัญของโลก ตามมติขององค์การสหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2556 ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

  1. เป็นวันดินโลก (World Soil Day)

 สาเหตุที่กำหนดให้วันดินโลก ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน

          โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์ ได้จัดกิจกรรม 5 ธันวาคม ขึ้น ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

_0007.jpg__0023.jpg33843.jpg_0017.jpg_0005.jpg33848.jpg__0024.jpg_0019.jpg_0018.jpg_0044.jpg_0004.jpg33873.jpg__0032.jpg__0042.jpg_0040.jpg_0022.jpg33846.jpg33856.jpg4314.jpg_0026.jpg33857.jpg33859.jpg33862.jpg__0029.jpg4316.jpg33870.jpg_0002.jpg33863.jpg33868.jpg33850.jpg_0013.jpg33849.jpg_0006.jpg_0037.jpg__0015.jpg4317.jpg_0001.jpg33872.jpg_0016.jpg33847.jpg_0025.jpg_0008.jpg4315.jpg_0021.jpg_0034.jpg33852.jpg_0003.jpg33866.jpg33860.jpg_0033.jpg33874.jpg33845.jpg33854.jpg_0035.jpg_0041.jpg33844.jpg__0027.jpg33869.jpg33867.jpg_0039.jpg_0020.jpg33864.jpg_0012.jpg33861.jpg33851.jpg_0038.jpg33858.jpg_0036.jpg_0043.jpg__0031.jpg_0011.jpg_0009.jpg_0010.jpg33875.jpg__0014.jpg33855.jpg_0030.jpg__0028.jpg