banner_wat

กิจกรรมต่อต้านวันยาเสพติดโลก2561

         สภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยกำลังทวีความรุนแรง และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหายาเสพติดไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการดำเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  จำเป็นที่จะต้องอาศัยกำลังจากทุกฝ่ายช่วยกระตุ้นเร่งรณรงค์เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียน ในการควบคุม ดูแลและป้องกันปัญหาดังกล่าว จะช่วยให้นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวปลอดจากยาเสพติด อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

           1.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรงอื่นๆและแนวทางในการแก้ปัญหา

           2.เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เป็นการหาแนวร่วมในการป้องกันปราบปรามการเสพยาเสพติด

           3.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงและคณะครูอาจารย์

           4.เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการร่วมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด

ทางโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จึงได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้นที่โรงเรียนเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 และเข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพางที่จัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ อบต.ปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

__0023.jpg_0017.jpg_0005.jpg_0004.jpgDrugs__0006.jpg__0022.jpgDrugs__0011.jpgDrugs__0004.jpg_0013.jpg_0006.jpg_0014.jpg__0015.jpgDrugs__0001.jpg_0001.jpg__0019.jpg_0008.jpg_0021.jpg__0018.jpg__0007.jpgDrugs__0005.jpg_0003.jpg__0016.jpgDrugs__0007.jpgDrugs__0003.jpgDrugs__0012.jpg_0020.jpg_0012.jpgDrugs__0002.jpgDrugs__0008.jpg_0011.jpg_0009.jpg_0010.jpgDrugs__0010.jpgDrugs__0009.jpg0002.jpg