banner_wat

กิจกรรมวันสุนทรภู่-วันต่อต้านยาเสพติด2561

ด้วยเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดของ พระสุนทรโวหาร หรือที่รู้จักกันในนาม สุนทรภู่ ครูกวีของไทย ซึ่งถือว่าเป็นครูต้นแบบด้านการแต่งคำประพันธ์และกลอนบทละคร ซึ่งท่านนั้นได้สรรสร้างผลงานที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นพระอภัยมณีที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งด้านวรรณคดีของไทย กลอนนิราศ และนิทานพื้นบ้านอีกมากมาย ด้วยความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุท่านให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญทางโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงได้มีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียนได้รู้จัก
  2. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย
  3. เพื่อให้เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย
  4. เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญู กตเวทิตาแด่สุนทรภู่

และจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยกำลังทวีความรุนแรง และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหายาเสพติดไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการดำเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  จำเป็นที่จะต้องอาศัยกำลังจากทุกฝ่ายช่วยกระตุ้นเร่งรณรงค์เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียน ในการควบคุม ดูแลและป้องกันปัญหาดังกล่าว จะช่วยให้นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวปลอดจากยาเสพติด อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง ทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรงอื่นๆและแนวทางในการแก้ปัญหา
  • เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เป็นการหาแนวร่วมในการป้องกันปราบปรามการเสพยาเสพติด
  • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุงและคณะครูอาจารย์

กระผมในนามของคณะกรรมการจัดกิจกรรม ขออนุญาตคณะครูและนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้า ขอให้ทุกท่านยืนและกล่าวคำคำปฏิญาณตามข้าพเจ้าดังนี้

ข้าพเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ที่นี้ว่า

ข้อ  ๑. ข้าพเจ้าจักเป็นกำลังสำคัญ ในการทำหน้าที่พลเมืองดี ด้วยการร่วมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ

ข้อ  ๒. ข้าพเจ้าจักขยายผลหน้าที่พลเมืองดีไปยังคนอื่น ในสังคมให้เกิดพลังแผ่นดินเพื่อขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นไปด้วยวิธีการต่าง ๆ ภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชน

ข้อ  ๓. ข้าพเจ้าจักช่วยร่วมสืบสานเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่ง  ไปสู่รุ่นหนึ่งตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อให้ผืนแผ่นดินไทย ปลอดภัยจากยาเสพติดนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป