banner_wat

English Bilingual Education

เปิดค่ายประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนชั้น ป.2

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

เวลา 08.30 น.

ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ

นายประชุม แรงกสิกรณ์ รอง ผอ.สพป.

เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด

การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนชั้น ป.2 และ ป.5 ตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษา (English Bilingual Education : EBE ) ระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) จัดระหว่างวันที่

19-27 เมษายน 2558

01.jpg13.jpg08.jpg07.jpg02.jpg06.jpg09.jpg16.jpg10.jpg11.jpg14.jpg12.jpg05.jpg15.jpg04.jpg03.jpg