banner_wat

กิจกรรมวันสุนทรภู่ - กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ

      ภาษาไทยระหว่างวันที่ 24-29 มิถุนายน 2560 นี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้เปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติเข้าไว้ด้วยกัน วันสุนทรภู่นั้นคือวันที่ 26 มิถุนายน ส่วนวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปี สำหรับกิจกรรมที่กลุ่มสาระฯภาษาไทยจัดขึ้นนั้นมาหลากหลายทั้งเรื่องการอ่าน การเขียน การพูด ศิลปะการแสดง ซึ่งจะมีต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 24 จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน ทั้งนี้คณะครูที่สอนวิชาภาษาไทย ได้เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการสมัครเข้าแข่งขันประเภทต่างๆ

      สำหรับในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ให้นักเรียนแสดงละคร ในบทประพันธ์ของสุนทรภู่  เรื่องพระอภัยมณี ท่ามกลางสายตาของครูนักเรียนทั้งหมด เป็นการจัดกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับครูและนักเรียนมาก

_0056.jpg__0049.jpg__0023.jpg_0017.jpg_0005.jpg_0018.jpg_0004.jpg_0052.jpg__0032.jpg__0042.jpg__0034.jpg_0022.jpg_0057.jpg__0044.jpg__0029.jpg__0045.jpg__0011.jpg_0013.jpg_0006.jpg_0014.jpg__0019.jpg_0016.jpg__0012.jpg__0002.jpg__0053.jpg_0008.jpg__0050.jpg_0021.jpg__0033.jpg__0037.jpg__0007.jpg__0025.jpg_0015.jpg__0048.jpg_0003.jpg_0027.jpg_0035.jpg_0041.jpg__0046.jpg__0040.jpg_0024.jpg_0039.jpg_0051.jpg_0020.jpg_0038.jpg__0001.jpg__0055.jpg_0036.jpg_0043.jpg__0031.jpg__0054.jpg_0009.jpg_0010.jpg_0047.jpg__0026.jpg_0030.jpg__0028.jpg