banner_wat

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา2560

     วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อฝึกให้โรงเรียนประถมศึกษานับเป็นสังคมแห่งแรกที่เด็กได้มีโอกาสดำรงชีวิตร่วมกับ ผู้อื่นเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องอบรมและจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีโอกาสได้ แสดงถึงการใช้ชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของผู้อื่น กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นวิธีการที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์และเป็นแนวทางส่งเสริมให้เด็กได้ เรียนรู้สังคม จากการปฏิบัติจริง โดยจัดรูปแบบของสภานักเรียนที่มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ดำรงตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีการเลือกตั้งผู้นำ ตั้กฎระเบียบข้อบังคับเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในโรงเรียน

              โดย มีวัตถุประสงค์ หลักๆเพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิอันชอบธรรม   ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น  ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ

     มีผู้สมัครเป็นประธานนักเรียนจำนวน 9 คน ผลการเลือกตั้ง เบอร์ 6 คือ เด็กหญิงลฎาภา เมืองจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

_0007.jpg_0050.jpg_0046.jpg_0065.jpg_0017.jpg_0066.jpg_0049.jpg__0056.jpg__0024.jpg_0064.jpg_0018.jpg_0044.jpg_0004.jpg_0052.jpg_0028.jpg_0040.jpg_0026.jpg_0053.jpg_0057.jpg__0045.jpg_0002.jpg__0011.jpg_0063.jpg__0021.jpg_0058.jpg_0013.jpg_0006.jpg_0037.jpg_0014.jpg_0032.jpg_0016.jpg__0012.jpg_0025.jpg__0061.jpg_0034.jpg_0055.jpg_0015.jpg_0003.jpg_0027.jpg_0033.jpg_0060.jpg_0035.jpg_0041.jpg_0062.jpg__0043.jpg_0059.jpg_0039.jpg_0029.jpg_0051.jpg_0038.jpg_0048.jpg__0001.jpg_0036.jpg__0031.jpg_0054.jpg042.jpg_0009.jpg_0010.jpg__0005.jpg_0047.jpg_0030.jpg