banner_wat

พิธีปัจฉิมนิเทศ2559

      โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบระเบียนแสดงผลการเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559  โดยมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่6 และเพื่อประสานความผูกพันระหว่างครูและนักเรียนให้แนบแน่น มั่นคง

กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบ ปพ.1

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องจริยธรรม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เวลา 06.30 น. นักเรียน ชั้น ป.6 พร้อมกันที่โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เวลา 07.00 น. นักเรียนไปกราบลาและขอพรหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

เวลา 08.00 น. นักเรียนมาพร้อมกันที่ห้องประกอบพิธี

เวลา 08.09 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธีจัดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

  • - ประธานนักเรียนเป็นตัวแทนเพื่อนๆ กล่าวลาครูและเพื่อนๆ
  • - ตัวแทนนักเรียนมอบพานดอกไม้ให้ผู้อำนวยการ
  • - ผู้อำนวยการมอบ ใบ ปพ.1 ให้กับนักเรียน
  • - ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาท
  • - นักเรียนทุกคนมอบพวงมาลัยดอกไม้ให้คุณครูทุกท่าน
  • - คุณครูแต่ละท่านกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน
  • - ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
  • - รับประทานอาหารกลางวัน

เสร็จพิธี กลับบ้าน