banner_wat

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ขนมไทย

     ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียน เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาศให้นักเรียนได้ สร้างความรู้และพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในอนาคตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

    ในการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ขนมไทย ครั้งนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดที่อาคารโดมกีฬาของโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง มีนักเรียน จำนวน 151 คน โดยจัดเป็นฐานขนม ดังนี้คือ ฐานขนมต้ม  ฐานวุ้นน้ำหวาน   ฐานกล้วยอบ  ฐานลูกชุบ  และฐานขนมจาก