banner_wat

กิจกรรมค่ายวิชาการประถมศึกษา 2559

        ในการเรียนการสอน ได้กำหนดให้ครูผู้สอนใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ซึ่งฝ่ายวิชาการได้เล็งเห็นว่า การเข้าค่ายวิชาการหรือการเรียนรู้นอกห้องเรียน ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งในหลายกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้จากสถานที่จริง เป็นการใช้แหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจ และสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้นอกห้องเรียน และจะช่วยส่งผลให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
  2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
  3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560

__0070.jpg__0081.jpg__0023.jpg__0079.jpg__0056.jpg__0024.jpg__0069.jpg__0097.jpg__0032.jpg__0034.jpg__0084.jpg__0030.jpg__0022.jpg__0029.jpg__0077.jpg__0091.jpg__0008.jpg__0011.jpg__0059.jpg__0064.jpg__0062.jpg__0036.jpg__0021.jpg__0098.jpg__0099.jpg__0075.jpg__0063.jpg__0015.jpg__0092.jpg__0066.jpg__0019.jpg__0095.jpg__0004.jpg__0106.jpg__0012.jpg__0002.jpg__0010.jpg__0067.jpg__0090.jpg__0073.jpg__0061.jpg__0053.jpg__0082.jpg__0033.jpg__0018.jpg__0037.jpg__0083.jpg__0105.jpg__0007.jpg__0025.jpg__0003.jpg__0087.jpg__0089.jpg__0065.jpg__0058.jpg__0035.jpg__0085.jpg__0016.jpg__0020.jpg__0013.jpg__0093.jpg__0017.jpg__0078.jpg__0101.jpg__0027.jpg__0071.jpg__0103.jpg__0080.jpg__0076.jpg__0074.jpg__0068.jpg__0104.jpg__0102.jpg__0107.jpg__0001.jpg__0055.jpg__0108.jpg__0060.jpg__0009.jpg__0086.jpg__0038.jpg__0031.jpg__0054.jpg__0094.jpg__0100.jpg__0039.jpg__0072.jpg__0005.jpg__0026.jpg__0014.jpg__0096.jpg__0006.jpg__0057.jpg__0088.jpg__0028.jpg