banner_wat

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ2559

           กิจกรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ได้เขียนไว้ว่า ให้มีการฝึกลูกเสือเดินทางไกลและแรมคืน ในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญขั้นในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยมีลูกเสือสามัญ ที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 จำนวน  60 คน