banner_wat

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง2559

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ฝ่ายวิชาการได้จัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเน้นการฝึกระเบียบ ความมีน้ำใจ ความเสียสละ การรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความอดทน รู้จักการสังเกตและมีความรอบคอบ ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย โดยมีลูกเสือสำรองที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 จำนวน  61 คน