banner_wat

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2

     การประชุมผู้ปกครอง เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง และเอื้ออำนวยให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างสัมพันธภาพที่ดีและใกล้ชิดกันมากขึ้น อีกทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารโดม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในการมีส่วนร่ม ในการพัฒนานักเรียนต่อไป

IMG_9652.JPGIMG_9587.JPGIMG_9646.JPGIMG_9593.JPGIMG_9618.JPGIMG_9651.JPGIMG_9622.JPGIMG_9641.JPGIMG_9599.JPGIMG_9614.JPGIMG_9611.JPGIMG_9606.JPGIMG_9592.JPGIMG_9645.JPGIMG_9648.JPGIMG_9584.JPGIMG_9604.JPGIMG_9642.JPGIMG_9609.JPGIMG_9595.JPGIMG_9636.JPGIMG_9619.JPGIMG_9627.JPGIMG_9653.JPGIMG_9650.JPGIMG_9613.JPGIMG_9638.JPGIMG_9600.JPGIMG_9655.JPGIMG_9633.JPGIMG_9591.JPGIMG_9617.JPGIMG_9658.JPGIMG_9623.JPGIMG_9647.JPGIMG_9649.JPGIMG_9631.JPGIMG_9601.JPGIMG_9657.JPGIMG_9628.JPGIMG_9588.JPGIMG_9640.JPGIMG_9602.JPGIMG_9585.JPGIMG_9626.JPGIMG_9590.JPGIMG_9629.JPGIMG_9643.JPGIMG_9624.JPGIMG_9634.JPGIMG_9637.JPGIMG_9594.JPGIMG_9632.JPGIMG_9635.JPGIMG_9598.JPGIMG_9597.JPGIMG_9654.JPGIMG_9656.JPGIMG_9589.JPG