banner_wat

กรรมการนักเรียน2560

 

 

เด็กหญิงลฎาภา เมืองจันทร์

ประธานนักเรียน

 

เด็กหญิงสุภาวดี สีม่วง

รองประธานนักเรียน

 

เด็กหญิงกรกนก จันทร์แปลง

ประชาสัมพันธ์

เด็กชายธนภัทร  เสาทอง

ประชาสัมพันธ์

 

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปั่นทรัพย์

ฝ่ายกีฬา

เด็กชายอภิวิชญ์ เลียนพู

ฝ่ายปกครอง

 

เด็กชายอภิมงคล ศรีเอี่ยมง

ฝ่ายบริการ

เด็กหญิงดวงกมล ทัสนา

ฝ่ายเหรัญญิก

 

เด็กหญิงมุกรินทร์ พุทธิกา

เลขานุการ