ผล o-net ปี2557

หมวด: ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 12 สิงหาคม 2558
เขียนโดย Super User

ผลการทดสอบ onet รายบุคคล

ค่าสถิติสำหรัยโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ

ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามรายวิชา

ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบสำหรับโรงเรียน

ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาครฐานการเรียนรู้

 เด็กชายวิโรจน์ ผานิล

เด็กชายนนทกร รุนไพรัตน์

เด็กหญิงโกมลดา ทวนทอง

เด็กหญิงรัตนา พึ่งโพธฺ์ทอง

เด็กชายวรายุส แดงกล่ำ

เด็กชายธนวิชญ์ แย้มวิเชียร

เด็กหญิงระพีพรรณ เขนยอิง

เด็กหญิงวิยุดา สุทธสินธ์

เด็กชายปิยพงษ์ วรรณคร

เด็กชายนราวิชญ์ อร่ามดี

เด็กชายปณิธาน กลิ่นหอม

เด็กหญิงจารุวรรณ พุทธชาติ

เด็กชายศวีระ แก้วสัจจา

เด็กหญิงพรพรรณ ผ่องไสย

เด็กหญิงสุนิษา เกิดสังข์

เด็กหญิงวราภรณ์ แซ่ซิ้ม

เด็กชายภูสิทธิ์ รัตนสุภา

เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ พวงเขียว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผล o-net ปี2556

หมวด: ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 12 สิงหาคม 2558
เขียนโดย Super User

ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

ผลการทดสอบ o-net รายบุคคล

ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ

ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา

ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบระดับโรงเรียน

ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดปราการ

เด็กชายสุพจน์ จันทร์อ่อน

เด็กชายศุภชัย ทับทิม

เด็กชายภัทรเดช อนุวัฒน์พาณิชย์

เด็กชายกฤษดา ปานประเสริฐ

เด็กชายณัฐภพ นุตรักษ์

เด็กชายธรรมรัตน์ เที่ยงธรรม

เด็กชายพีรพล ดวงภุมเมศ

เด็กชายประยุทธ์ อุปนิ

เด็กหญิงวิริยา นามศิริ

เด็กหญิงปทิตา ผ่องไสย

เด็กหญิงวริษฐา จันทร

เด็กหญิงตรีทิพย์ ประสพแสง

เด็กหญิงกัลลาภิศา เกิดทรัพย์

เด็กหญิงทักษพร แก้วสัจจา

เด็กหญิงสุภาพร ขำแตง

เด็กหญิงชาลิศา นิ่มสกุล

เด็กชายกิติพันธ์ สระคง

เด็กหญิงณัฐพร เลิกเสือ

เด็กชายสุรชาติ อินทร์สวัสดิ์

เด็กชายสถาพร ลิขิตแสงชัย

เด็กหญิงฉันทนิธิ อังคุตรานนท์

แผนผังการใช้สถานที่

หมวด: ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2558
เขียนโดย Super User

คลิกเพื่อดูแผนการใช้อาคารสถานที่ 

 

การวัดและการประเมินผล

หมวด: ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 10 สิงหาคม 2558
เขียนโดย Super User

การวัดและการประเมินผล