สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

คุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ป.1-6

 

 

นางสาวกานพิชชา คงพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

 

 

นายศรัณย์ เปลี่ยนศรี

 

นางสาวสุมลธา ยุติธรรม 

นางสาวสุพัตรา ทองสลัด 

นายสาโรช ดิษฐใจ

นางสาวปิยาภรณ์ มากแก้ว

นายสมชาย ศรชัย

 

 

ฮิต: 22991