สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

คุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป1-6

 

นายศรัณย์ เปลี่ยนศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 

นายสาโรช ดิษฐใจ

 

 

นางสาววชิรภรณ์ สร้อยสงิม

 

   

 

 

ฮิต: 14602