กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล58

หมวด: โครงสร้างการบริหาร
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 18 กันยายน 2558
เขียนโดย Super User

       การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน การจัดกิจกรรมให้เด็กระดับปฐมวัยต้องจัดให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งแวดล้อม รักการเรียนรู้ และสนุกกับการเรียนรู้ การศึกษานอกสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่สนองความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว รับประสบการณ์ตรง และประยุกต์ความรู้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จึงได้จัดทำโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีในจังหวัดของตนเองและจังหวัดใกล้เคียงขึ้นโดยในปีนี้ได้ไปทัศนศึกษา ที่ ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลนและโรงเรียนบางตะบูนวิทยาลัย จ.เพชรบุรีและพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร

45634.jpg5555.jpg45635.jpg45654.jpg5679.jpg45650.jpg5677.jpg45642.jpg45661.jpg45651.jpg45644.jpg45672.jpg45655.jpg45686.jpg45649.jpg5683.jpg5554.jpg45636.jpg5680.jpg45685.jpg45646.jpg5546.jpg5561.jpg5681.jpg45645.jpg5550.jpg5557.jpg5545.jpg5544.jpg5674.jpg5560.jpg45640.jpg45639.jpg45637.jpg45674.jpg45670.jpg5549.jpg45683.jpg45652.jpg45663.jpg45653.jpg45658.jpg45671.jpg45638.jpg5556.jpg45684.jpg5552.jpg5542.jpg45673.jpg5686.jpg5543.jpg45647.jpg45648.jpg5548.jpg45643.jpg5551.jpg

 

 

สายประถมศึกษา

หมวด: โครงสร้างการบริหาร
เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 29 สิงหาคม 2558
เขียนโดย Super User

คณะครูสายประถมศึกษา โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

นางรัชนี สว่างแสง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1

นายพงษ์พัฒน์ พรึกรัด

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2

 

นางสาววชิรภรณื สร้อยสงิม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3

 

นายสมชาย ศรชัย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4

นายสุวิทย์ หุ่นดี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5

นางนฤพรรณ สบายใจ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6

นางสาวปิยาภรณ์ มากแก้ว

ครูพิเศษ สาระคณิตศาสตร์

 

นางสาวกาญจจิตต์ โรจนสโรช

ครูพิเศษสาระภาษาอังกฤษ

นางสาวธัญญาภรณ์  สร้อยทอง

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หมวด: โครงสร้างการบริหาร
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558
เขียนโดย Super User

คุณครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ป.1-6

 

นางนฤพรรณ สบายใจ

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

 

นางนฤพรรณ สบายใจ

 สอนชั้น ป.1-6

 

นางสาวกาญจจิตต์ โรจนสโรช

สอนเสริม ชั้น ป.1 - 6

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หมวด: โครงสร้างการบริหาร
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2558
เขียนโดย Super User

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

 

นางสาวธัญญาภรณ์ สร้อยทอง

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นางมยุรี ศรชัย

อนุบาล2

นางสาววรรษา  ท้วมศิริ

ชั้น อ.3

นางรัชนี สว่างแสง

ชั้น ป.1

นายสมชาย  ศรชัย

สอนชั้น ป.4

นายพงษ์พัฒน์ พรึกรัด

ชั้น ป.2

นางสาววชิรภรณ์ สร้อยสงิม

ชั้น ป.3

นางสาวปิยาภรณ์ มากแก้ว

สอนชั้น ป.3-6

นายสุวิทย์ หุ่นดี

สอนชั้น ป.5

นางนฤพรรณ สบายใจ

สอนชั้น ป.6