กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล58

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 18 กันยายน 2558 เขียนโดย Super User

       การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน การจัดกิจกรรมให้เด็กระดับปฐมวัยต้องจัดให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งแวดล้อม รักการเรียนรู้ และสนุกกับการเรียนรู้ การศึกษานอกสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่สนองความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว รับประสบการณ์ตรง และประยุกต์ความรู้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จึงได้จัดทำโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีในจังหวัดของตนเองและจังหวัดใกล้เคียงขึ้นโดยในปีนี้ได้ไปทัศนศึกษา ที่ ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลนและโรงเรียนบางตะบูนวิทยาลัย จ.เพชรบุรีและพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร

45634.jpg5555.jpg45635.jpg45654.jpg5679.jpg45650.jpg5677.jpg45642.jpg45661.jpg45651.jpg45644.jpg45672.jpg45655.jpg45686.jpg45649.jpg5683.jpg5554.jpg45636.jpg5680.jpg45685.jpg45646.jpg5546.jpg5561.jpg5681.jpg45645.jpg5550.jpg5557.jpg5545.jpg5544.jpg5674.jpg5560.jpg45640.jpg45639.jpg45637.jpg45674.jpg45670.jpg5549.jpg45683.jpg45652.jpg45663.jpg45653.jpg45658.jpg45671.jpg45638.jpg5556.jpg45684.jpg5552.jpg5542.jpg45673.jpg5686.jpg5543.jpg45647.jpg45648.jpg5548.jpg45643.jpg5551.jpg

 

 

ฮิต: 35988