สายประถมศึกษา

หมวด: โครงสร้างการบริหาร เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 29 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

คณะครูสายประถมศึกษา โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

นายศรัณย์ เปลี่ยนศรี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1

นางสาวกานพิชชา คงพัฒน์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2

 

นางสาวสุมลธา ยุติธรรม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3

 

นางสาวสุพัตรา ทองสลัด

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4

 

นายสาโรช ดิษฐใจ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่5

นางสาวปิยาภรณ์ มากแก้ว

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6

นายสมชาย ศรชัย

ครูพิเศษ การงานอาชีพ

 

นายพงษ์พัฒน์ พรึกรัด

ครูพิเศษ พลศึกษา

 

นางสาววชิรภรณ์ สร้อยสงิม

ครูพิเศษสาระคณิตศาสตร์

นางสาวกาญจจิตต์ โรจนสโรช

ครูพิเศษสาระภาษาอังกฤษ

นางสาวธัญญาภรณ์  สร้อยทอง

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ฮิต: 15721