ประวัติโรงเรียน

หมวด: ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 09 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

 

ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่  ๑๗๘  หมู่ที่ ๘  ตำบล  ปลายโพงพาง  อำเภอ อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์  ๗๕๑๑๐   โทรศัพท์  ๐-๓๔๗๕-๓๖๑๐ โทรสาร -  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม         

          ประวัติการจัดการศึกษาของโรงเรียน

          โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่ในที่ธรณีสงฆ์วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง เนื้อที่ ๔ ไร่เศษ  บ้านเลขที่  ๑๗๘   หมู่ที่ ๘ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  จัดตั้งขึ้นโดย พระอธิการชม สุวัณคงโค อดีตเจ้าอาวาสวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ร่วมกับนายปั่ง ไล้สกุล ใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่เรียน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๒  พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๒

          พ.ศ.๒๔๙๓ ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข กว้าง ๙ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ๑ หลังโดยเงินบริจาคแล้วเสร็จและขออนุญาตทางราชการเปิดเป็นโรงเรียนประถมศึกษา เปิดสอนชั้น ประถมศึกษา   ปีที่ ๑-๔

          พ.ศ.๒๕๐๙ เข้าโครงการขยายการศึกษาภาคบังคับเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ๐๑๕  จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร  จำนวน ๑๖ ห้องเรียน  งบประมาณก่อสร้าง ๖๔๐,๐๐๐ บาท

          พ.ศ.๒๕๑๘  เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก

          พ.ศ.๒๕๒๑ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้แผนการศึกษาภาคบังคับเรียนถึงชั้นประถมศึกษา    ปีที่ ๖

          พ.ศ.๒๕๓๐ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามอนุมัติให้เปิดสอนอนุบาลชนบท      ปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน และอนุบาลชนบทปีที่ ๒ จำนวน ๑ ห้องเรียน

          พ.ศ.๒๕๓๗  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๒/๒๘ (อาคารคอนกรีต ๓ ชั้น) จำนวน ๑ หลัง ๑๕ ห้องพร้อมครุภัณฑ์ห้องเรียน เป็นเงิน ๔,๗๘๘,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๕๖  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เขตพื้นที่บริการ ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๘ ตำบลปลายโพงพาง หมู่ที่ ๘ ตำบลวัดประดู่ และหมู่ที่ ๑,๒,๓ ตำบลแพรกหนามแดง 

         พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณ .ติดตั้งเหล็กดัดห้องประชุม ๓๐,๐๐๐ บาท  เงินเหลือจากอาหารกลางวัน   ส่งงานวันที่ ๒๙   เดือน   มีนาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๙

         พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณ ปูกระเบื้องโรงอาหาร ๗๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจากอาหารกลางวัน   ส่งงานวันที่ ๒๙   เดือน   มีนาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๙

         พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณ ปูกระเบื้องโรงอาหาร ๙๙,๐๐๐ บาท เงินเหลือจากอาหารกลางวัน   ส่งงานวันที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

         พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ และสื่อเทคโนโลยี ห้องสมุด ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท  แผนงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ หมวดงบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ส่งงานวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

          พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับงบประมาณ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ๗,๓๘๓.๐๐ บาท งบประมาณแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุน วันที่   ๕  เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๙

         พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ๔๖๔,๙๗๒.๐๐ บาท วันที่ ๒๘  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

         พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้รับงบประมาณประจำปี๒๕๕๙ งบกลางรายงานเงินสำรองรายจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบลงทุนค่าสิ่งก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก รายการค่าซ่อมแซมบ้านพักครู วงเงิน  ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

          พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ได้จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคาร สปช.๒/๒๘ งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง หมวดเงิน อุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  สนับสนุนการดำเนินตามโครงการก่อสร้างที่แปรงฟันสำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ วงเงิน  ๔๐,๐๐๐.๐๐บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) วันที่ ๘  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๐  งบประมาณครุภัณฑ์อาเซียน ๑๘๖,๒๐๐ บาท จัดซื้อทีวี ๓ เครื่อง ตู้ใส่เอกสาร ๒ ชุด

พ.ศ. ๒๕๖๐ การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และชุมชน

          พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม  จัดสรรเงินงบประมาณจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง) ๑ อัตรา  เวลา ๑๒ เดือน ๆละ ๑๔,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๗๔,๐๐๐ บาท

         ปัจจุบัน มีนางพจนา ณ พัทลุง  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา มีครูผู้สอน ชาย ๒ คน หญิง ๕ คน พนักงานราชการ หญิง ๑ คน ธุรการหญิง ๑ คน ครูจ้างสอน สพป.สมุทรสงคราม. หญิง ๑ คน ครูจ้างสอน  อบจ.สมุทรสงคราม ชาย ๑ คน

ฮิต: 6909