กิจกรรมทัศนศึกษา2562

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 06 ธันวาคม 2562
เขียนโดย Super User

กิจกรรมทัศนศึกษา2562

       ในการจัดการพัฒนาการเรียนในปัจจุบันนั้น  มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดรู้ข่าวสารสารสนเทศ เป็นคนหูตา กว้างไกล มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อไปในอนาคตข้างหน้า  ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 150 คนเพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ในปีการศึกษานี้ได้จัดทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง. หมู่ 8 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 256

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 04 ธันวาคม 2562
เขียนโดย Super User

 

      วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญของชาติไทยและของโลก รวมถึง 4 วัน สำหรับประเทศไทยนั้น กำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้

1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต

2.เป็นวันชาติ

3.เป็นวันพ่อแห่งชาติ

ในส่วนที่เป็นวันสำคัญของโลก ตามมติขององค์การสหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2556 ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

เป็นวันดินโลก (World Soil Day)

 สาเหตุที่กำหนดให้วันดินโลก ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน

          โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์ ได้จัดกิจกรรม 5 ธันวาคม ขึ้น ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

การจัดกิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2-4  ธันวาคม 2562  มี กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะทั้งในบริเวณโรงเรียนและบริเวณวัด กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมพิธีราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่9

กิจกรรมลอยกระทง2562

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 12 พฤศจิกายน 2562
เขียนโดย Super User

กิจกรรมลอยกระทง2562

วันลอยกระทง

       โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมทำกระทงเพื่อไว้ลอยกระทงตอนช่วงกลางคืน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น

       ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กัน ในปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกับ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562

       ประเพณีลอยกระทง มิได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ในประเทศจีน อินเดีย เขมร ลาว และพม่า ก็มีการลอยกระทงคล้ายๆ กับบ้านเรา จะต่างกันบ้าง ก็คงเป็นเรื่องรายละเอียด พิธีกรรม และความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น แม้แต่ในบ้านเราเอง การลอยกระทง ก็มาจากความเชื่อที่หลากหลายเช่นกัน ซึ่งกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ได้รวบรวมมาบอกเล่าให้ทราบกันดังต่อไปนี้

       ทำไมถึงลอยกระทง การลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า ปฏิบัติกันมาแต่เมื่อไร เพียงแต่ท้องถิ่นแต่ละแห่ง ก็จะมีจุดประสงค์และความเชื่อในการลอยกระทงแตกต่างกันไป เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ก็จะเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์, เป็นบูชารอยพระพุทธบาท ณ หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนัมมทา ซึ่งปัจจุบันคือแม่น้ำเนรพุททาในอินเดีย หรือต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งไปโปรดพระพุทธมารดา

       วัตถุประสงค์ของวันลอยกระทง นอกจากนี้ ลอยกระทง ก็ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูชาพระอุปคุตเถระที่บำเพ็ญบริกรรมคาถาในท้องทะเลลึก หรือสะดือทะเล บางแห่งก็ลอยกระทง เพื่อบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อของตน บางแห่งก็เพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งขอขมาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป ส่วนบางท้องที่ ก็จะทำเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับ หรือเพื่อสะเดาะเคราะห์ ลอยทุกข์โศกโรคภัยต่างๆ และส่วนใหญ่ก็จะอธิษฐานขอสิ่งที่ตนปรารถนาไปด้วย

16455.jpg_0007.jpg_0056.jpg_0050.jpg12112019__0010.jpg_0046.jpg_0017.jpg_0005.jpg_0049.jpg__0024.jpg_0019.jpg_0018.jpg_0004.jpg_0052.jpg__0042.jpg__0034.jpg_0040.jpg_0053.jpg_0057.jpg__0022.jpg__0044.jpg12112019__0028.jpg__0029.jpg__0045.jpg12112019__0016.jpg16453.jpg12112019__0005.jpg16451.jpg_0002.jpg12112019__0015.jpg12112019__0021.jpg__0011.jpg12112019__0012.jpg12112019__0020.jpg_0004_0.jpg12112019__0025.jpg12112019__0023.jpg__0021.jpg_0058.jpg12112019__0022.jpg_0013.jpg_0006.jpg_0037.jpg_0014.jpg_0001_0.jpg12112019__0007.jpg_0032.jpg_0016.jpg12112019__0018.jpg_0023.jpg_0025.jpg_0008.jpg_0003_0.jpg12112019__0002.jpg12112019__0009.jpg_0055.jpg_0015.jpg__0048.jpg_0031.jpg_0003.jpg12112019__0030.jpg12112019__0006.jpg12112019__0027.jpg_0033.jpg12112019__0013.jpg_0035.jpg12112019__0029.jpg12112019__0003.jpg12112019__0032.jpg12112019__0024.jpg__0027.jpg__0043.jpg_0005_0.jpg12112019__0026.jpg_0059.jpg_0039.jpg_0002_0.jpg_0051.jpg12112019__0019.jpg12112019__0001.jpg_0020.jpg_0012.jpg12112019__0033.jpg12112019__0031.jpg12112019__0008.jpg_0038.jpg__0001.jpg12112019__0011.jpg_0036.jpg_0054.jpg__0041.jpg_0009.jpg_0010.jpg12112019__0004.jpg_0047.jpg12112019__0017.jpg__0026.jpg_0030.jpg12112019__0014.jpg__0028.jpg

กิจกรรมวันวชิราวุธ ปี 2562

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 25 พฤศจิกายน 2562
เขียนโดย Super User

       ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการไทยและลูกเสือไทย ซึ่งเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย

ความเป็นมาของวันวชิราวุธ

       วันวชิราวุธ ถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญๆ และเป็นประโยยชน์ต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก

       ทั้งนี้พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถ หลากหลายด้าน ทั้งด้านคมนาคม การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม วรรณคดีและที่เรารู้จักกันตั้งแต่เด็ก คือ พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือ เพื่อฝึกให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถในการป้องกันตัวเอง ดูแลตัวเอง ในหมู่บ้านหรือชุมชนตนเองได้ ด้วยเหตุนี้จึงได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ

วันวชิราวุธเป็นวันสำคัญกับกิจการเสือป่าและลูกเสือ

       พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2454 มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ให้ได้รับการฝึกหัดอย่างทหาร เพื่อให้เป็นราษฎรที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ และส่งเสริมความสามัคคี โดยเหล่าเสือป่าจะมีหน้าที่ในการรักษาความสงบทั่วไปในเมือง

ขณะเดียวกันก็ได้ทรงก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เพื่อฝึกให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง อดทน เสียสละ สามัคคี ดังที่ได้พระราชทานคติพจน์ให้แก่คณะลูกเสือว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์”

      สำหรับโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดพิธีราชสดุดี เนื่องในวันวันวชิราวุธ ขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารโดม ของโรงเรียน เวลา 09.00 น เสร็จพิธี ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี นำลูกเสือ เนตรนารีร่วมบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะในชุมชน

กิจกรรมวันแม่ ปี2562

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 09 สิงหาคม 2562
เขียนโดย Super User

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2562

กำหนดการ

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

จัดกิจกรรมวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารโดม โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

กิจกรรมวันที่ 8 สิงหาคม 2562

เวลา 08.00  น.     - นักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

กิจกรรมวันที่ 9 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00 น.      - นักเรียนพร้อมกันในอาคารโดมเพื่อประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

เวลา 09.30 น.      - ประธานพิธี พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีฯ

  วางพานพุ่มทอง เงิน พานพุ่มดอกมะลิ

- เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ

  ประธานกล่าวคำถวายราชสดุดี

- ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

- แจกเกียรติบัตรจากการประกวดกิจกรรมวันแม่

- คณะครูและนักเรียน ลงนามถวานพระพร