แบบฟอร์มราชการต่างๆ

หมวด: การให้บริการ
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2558
เขียนโดย Super User

แบบฟอร์มราชการต่างๆ

ใบลาป่วย  ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

 

ดาวน์โหลด

ใบลาอุปสมบท

 

ดาวน์โหลด

คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือนบุคคลรับรองเวลาการทำงาน

 

ดาวน์โหลด

คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ)

 

ดาวน์โหลด

ยอมให้หักเงิน

 

ดาวน์โหลด

บันทึกคำยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน

 

ดาวน์โหลด

เบิกค่าเดินทางไปราชการ

 

ดาวน์โหลด

เบิกค่ารักษาพยาบาล

 

ดาวน์โหลด

แบบขอบรรจุกลับเข้ารับราชการตามมาตรา 57

 

ดาวน์โหลด

แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน

 

ดาวน์โหลด

แบบขอลาออกจากราชการ

 

ดาวน์โหลด

แบบขอโอนไปรับราชการต่างจังหวัด

 

 ดาวน์โหลด

 แบบคำร้องขอย้ายบุคลากรทางการศึกษา

 

ดาวน์โหลด 

 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

 

 ดาวน์โหลด

 ใบประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

 ดาวน์โหลด

 ใบมอบฉันทะ

 

 ดาวน์โหลด

 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

 

ดาวน์โหลด 

 ใบสำคัญรับเงิน

 

ดาวน์โหลด 

 สัญญาการยืมเงิน

 

ดาวน์โหลด 

 หนังสือรับรองขอเบิกบำเน็จบำนาญ

 

ดาวน์โหลด 

 หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา

 

ดาวน์โหลด 

 หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม

 

ดาวน์โหลด 

 

แผนจัดการเรียนรู้ ป.1 - 6

หมวด: การให้บริการ
เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 16 สิงหาคม 2558
เขียนโดย Super User

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ หนังสือกิจกรรม

 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาหน้าที่พลเมือง หนังสือกิจกรรม

 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาหน้าที่พลเมือง หนังสือเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ทุกวิชา

แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่2 ทุกวิชา

แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ทุกวิชา

แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ทุกวิชา

แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่5 ทุกวิชา

แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ทุกวิชา

 

 

 

 

 

 

 

 

วันสำคัญในรอบปี

หมวด: การให้บริการ
เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 15 สิงหาคม 2558
เขียนโดย Super User

วันสำคัญในรอบปีที่ควรรู้

 

วันขึ้นปีใหม่

 

วันยุทธหัตถี

 

วันกีฬาแห่งชาติ

 

วันเข้าพรรษา

 

วันครู

 

วันจักรี

 

วันฉัตรมงคล

 

วันเด็กแห่งชาติ

 

วันปิยมหาราช

 

วันพ่อแห่งชาติ

 

วันพิพิธภัณฑ์ไทย

 

วันพืชมงคล

 

วันภาษาไทย

 

วันมหิดล

 

วันมาฆบูชา

 

วันแม่แห่งชาติ

 

วันเยาวชนแห่งชาติ

 

วันรัชกาลที่3

 

วันรัฐธรรมนูญ

 

วันลอยกระทง

 

วันวชิราวุธ

 

วันวิทยาศาสตร์

 

วันวิสาขบูชา

 

วันสงกรานต์

 

วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน

 

วันสุนทรภู่

 

วันอนุรักษ์มรดกไทย

 

วันออกพรรษา

 

วันอาสาฬหบูชา

 

วันศิลปินแห่งชาติ

วิจัยในชั้นเรียน อนุบาล1 - ป.6

หมวด: การให้บริการ
เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 15 สิงหาคม 2558
เขียนโดย Super User

 

1.ครูสหกรณ์ วิจัย การสำรวจความพึงพอใจในการจำหน่ายเครื่องเขียน 2.ครูโครงการอาหารกลางวัน วิจัย ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานโภชนาการ
3.ป. 1 การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน 4.ป. 1 จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
5.ป. 1 วิจัย การทำพฤติกรรมสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน 6.ป. 1 วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน
7.ป. 1 วิจัย การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ - สะกด 8.ป. 1 วิจัย การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านและสะกดคำ
 9.ป. 1 วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ  10.ป. 1 วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน
 11.ป. 1 วิจัย การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ - สะกด  12.ป. 1 วิจัย การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านและสะกดคำ
 13.ป. 1 วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ  14ป. 1 วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน
 15.ป. 1 วิจัย การส่งเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสร้างสรรค์  16.ป. 1 วิจัย การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
 17.ป. 1 วิจัย ฝึกและพัฒนาให้เด็กนักเรียนทั้ง 5 คนอ่านหนังสือออกและเขียนได้  18.ป. 1 วิจัยการสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ - สะกดคำ
 19.ป. 1- 6 วิจัย การใช้วิธีตามใจฉันเพื่อเพิ่มความมีระเบียบวินัยของนักเรียน  20.ป. 1-3 วิจัย การแก้ปัญหาการเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง
 21.ป. 1-3 วิจัย การแก้ปัญหาความวุ่นวายของนักเรียนที่มีความเร็วต่างกัน  โดยใช้การซอสามสาย  22.ป. 1-6 วิจัย  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียน
 23.ป. 1-6 วิจัย การสร้างนิสัยการทำความสะอาดห้อง ตามหน้าที่เวรประจำวัน โดยให้เพื่อนตรวจเวร  24.ป. 2 วิจัย การพัฒนาการอ่านของนักเรียน
 25.ป. 2 วิจัย การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (การคูณ)  26.ป. 2 วิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย
 27.ป. 2 วิจัย การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน  28.ป. 2 วิจัย การส่งเสริมการท่องคำศัพท์ในวิชา Social Studies ในเรื่องอาชีพและสถานที่ต่างๆ ในชุมชน
 29.ป. 2 วิจัย การอ่าน  30.ป. 2 วิจัย การแต่งโจทย์การคูณทางคณิตศาสตร์
 31.ป. 2 วิจัย การใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  32.ป. 2 วิจัย ทัศนคติต่อวิชาภูมิศาสตร์ของนักเรียน
 33.ป. 2 วิจัย พัฒนาการแต่งโจทย์คณิต  34.ป. 2-6 วิจัย การสำรวจราคา สินค้า ข้าวสาร ข้าวเหนียว น้ำตาลทราย
 35.ป. 3  วิจัย การพัฒนาการอ่านของนักเรียน  36.ป. 3 วิจัย การพัฒนาการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
 37.ป. 3 วิจัย การพัฒนาทักษะการหาผลคูณของนักเรียน  38.ป. 3 วิจัย การพัฒนาทักษะการอ่านตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก
 39.ป. 3 วิจัย การวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  40.ป. 3 วิจัย การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน
41.ป. 3 วิจัย การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านสะกดคำของนักเรียน 42.ป. 3 วิจัย การใช้แบบฝึกทักษะการเสริมแรงคริตศาสตร์
43.ป. 3 วิจัย พัฒนาการหาทักษะผลคูณ 44.ป. 3 วิจัย ศึกษาพฤติกรรมการเรียนกรีฑาและการออกสตาร์ท
45.ป. 3 วิจัยการพัฒนานาการอ่าน 46.ป. 4  วิจัย การสำรวจความพร้อมก่อนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
47.ป. 4  วิจัย การอ่าน การเขียนภาษาไทย 48.ป. 4 วิจัย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาสร้างเสริมประสบการณ์
49.ป. 4 วิจัย การพัฒนานักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ 50.ป. 4 วิจัย การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนเรื่องทศนิยมเพื่อใช้ในการสอนซ่อมเสริม
51.ป. 4 วิจัย การวิเคระห์แก้โจทน์ปัญหา 52.ป. 4 วิจัย การศึกษาการหาผลลัพภ์การคูณที่ไม่ถูกต้อง
53.ป. 4 วิจัย การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนเลข โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป 54.ป. 4 วิจัย การสร้างระเบียบของนักเรียน
55.ป. 4 วิจัย การสำรวจความพร้อมของผู้เรียนก่อนการเรียนการสอนกลุ่มวิชาประสบการณ์พิเศษ 56.ป. 4 วิจัย การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้อง
57.ป. 4 วิจัย แก้ปัญหาบวกลบคูณหารเลข 58.ป. 4-5 วิจัย การส่งเสริมทักษะการเขียน ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ
59.ป. 4-6 วิจัย การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของนักเรียน 60.ป. 4-6 วิจัย การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานวิชาภาษาไทยของเด็กชายอานันท์  สิทธิโชค
61.ป. 5 วิจัย การประเมินโครงการชมรมนักวิจัยรุ่นจิ๋ว (ชมรม) 62.ป. 5 วิจัย การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะ
63.ป. 5 วิจัย การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน  65.ป. 5 วิจัย การว่ายน้ำฟรีสไตล์
 66.ป. 5 วิจัย การสำรวจการส่งงานของนักเรียน  67.ป. 5 วิจัย การส่งงานกลุ่มคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
 68.ป. 5 วิจัย พฤติกรรมการเรียนว่ายนำ  69.ป. 5- 6 วิจัย การใช้ภาพเป็นสื่อในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนเรื่อง
 70.ป. 5-6 วิจัย การพัฒนาการเรียนคอมพิวเตอร์  71.ป. 5-6 วิจัย การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อน
 72.ป. 6  วิจัย การศึกษารายกรณี การรังแกเพื่อน  73.ป. 6 วิจัย การท่องสูตรคูณ
74.ป. 6 วิจัย การพัฒนาการคิดคำนวณ 75.ป. 6 วิจัย การพัฒนาการคูณ
76.ป. 6 วิจัย การวัดเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ 77.ป. 6 วิจัย การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
 78.ป. 6 วิจัย การศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียน  79.ป. 6 วิจัย การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน
80.ป. 6 วิจัย การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 81.ป. 6 วิจัย การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
 82.ป. 6 วิจัย การแก้ปัญหานักเรียนสะกดคำไม่ถูกต้อง  83.ป. 6 วิจัย การไม่ส่งการบ้าน
84.ป. 6 วิจัย แบบฝึกหัดการคิดคำนวณ โดยใช้กิจกรรมการเขียน 85.อนุบาล  1 วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียนอนุบาล
86.อนุบาล1  วิจัย  การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์และการพัฒนากล้ามเนื้อในการวาดภาพลายเส้น 87.อนุบาล 1 วิจัย การจัดกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาอารมณ์ จิดใจและสังคม ที่มีผลต่อกล้ามเนื้อมัดใหญ่
88.อนุบาล 1 วิจัย การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง  การมีวินัย จาการเล่านิทานและเกม 89.อนุบาล 1 วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านการฟัง
90.อนุบาล 1 วิจัย การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ 91.อนุบาล 1 วิจัย การวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเตรียมเด็กให้สงบ
92.อนุบาล 1 วิจัย การส่งเสริมทักษะการวาดและระบายสีของนักเรียน 93.อนุบาล 1 วิจัย การส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมผ่านการเล่นต่างกลุ่มอายุโดยใช้กิจกรรมเสรี
94.อนุบาล 1 วิจัย ผลการจักประสบการณ์โดยใช้การเสริมแรงบวกเพื่อเสริมทักษะการพูด 95.อนุบาล 1-3  วิจัย ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม การประหยัดของเด็กก่อนประถมศึกษา
96.อนุบาล 1-3 วิจัย การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยใช้นิทาน 97.อนุบาล 1-3 วิจัย การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนากล้ามเนื้อมือในการวาดภาพโดยใช้ลายเส้นจากธรรมชาติ
98.อนุบาล 1-3 วิจัย การพัฒนาทักษะการวาดระบายสี 99.อนุบาล 1-3 วิจัย การพัฒนาทักษะด้านกล้ามเนื้อมือในการทำงาน
100.อนุบาล 1-3 วิจัย การพัฒนานักเรียนน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตราฐานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพ โดยการเต้นแอโรบิค 101.อนุบาล 1-3 วิจัย การวิจัยเกี่ยวกับพื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกม
102.อนุบาล 1-3 วิจัย ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย 103.อนุบาล 1-3 วิจัย ผลการจัดประสบการณ์โดยการใช้แรงเสริมในการพัฒนาทักษะการพูด
104.อนุบาล 1-3 วิจัย ผลการใช้ชุดฝึกเพื่อแก้ปัญหาการเขียนหนังสือหัวกลับของนักเรียน 105.อนุบาล 1-3 วิจัย ผลของการเล่านิทานโดยใช้คำถามปลายเปิด ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
106.อนุบาล 2 วิจัย การพัฒนานักเรียนน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพโด้ยการเต้นแอโรบิกแดนซ์ 107.อนุบาล 2 วิจัย ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นของไทยโดยใช้คำถามปลายเปิด ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์
108.อนุบาล 2 วิจัย พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อ 109.อนุบาล 3 วิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน
110.อนุบาล 3 วิจัย พฤติกรรมการไม่ชอบภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ 111.อนุบาล 3 วิจัย พฤติกรรมนักเรียนไม่ชอบคณิต
112.อนุบาล วิจัย การพัฒนาเด็กสมาธิสั้น 113.อนุบาล วิจัย พื้นฐานการสะกดคำภาษาไทยจากการเล่นเกมในเด็กปฐมวัย
114.เทคนิคการเขียน การวิจัยในชั้นเรียน  

 

 

 

 

 

 

ข้อสอบชั้น ป.1-6

หมวด: การให้บริการ
เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 15 สิงหาคม 2558
เขียนโดย Super User

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 (หลักสูตร 51)

ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม

ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ 1

วิทยาศาสตร์ 2

ประวัติศาสตร์

พระพุทธศาสนา

ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษาและพลศึกษา

ดนตรี-นาฏศิลป์

ทัศนศิลป์

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

ข้อสอบวิชาอาเซียน

 อาเซียน ป.2

 อาเซียน ป.3

 อาเซียน ป.4

อาเซียน ป.5

 อาเซียน ป.6

 ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ป.2

วิทยาศาสตร์ ป.3

วิทยาศาสตร์ ป.4

วิทยาศาสตร์ ป.5

วิทยาศาสตร์ ป.6

ข้อสอบวิชาสุขศึกาษาและพลศึกษา

สุขศึกาษาและพลศึกษา ป.2

สุขศึกาษาและพลศึกษา ป.4

สุขศึกาษาและพลศึกษา ป.5

ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ ป2

ประวัติศาสตร์ ป3

ประวัติศาสตร์ ป4

ประวัติศาสตร์ ป5

ประวัติศาสตร์ ป6

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...