กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนปี2561

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2561 เขียนโดย Super User

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา2561

     วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อฝึกให้โรงเรียนประถมศึกษานับเป็นสังคมแห่งแรกที่เด็กได้มีโอกาสดำรงชีวิตร่วมกับ ผู้อื่นเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องอบรมและจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีโอกาสได้ แสดงถึงการใช้ชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของผู้อื่น กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นวิธีการที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์และเป็นแนวทางส่งเสริมให้เด็กได้ เรียนรู้สังคม จากการปฏิบัติจริง โดยจัดรูปแบบของสภานักเรียนที่มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ดำรงตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีการเลือกตั้งผู้นำ ตั้งกฏระเบียบข้อบังคับเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในโรงเรียน

              โดย มีวัตถุประสงค์ หลักๆเพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น รู้จักสิทธิอันชอบธรรม   ให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของตนและผู้อื่น  ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ

     มีผู้สมัครเป็นประธานนักเรียนจำนวน 6 คน ผลการเลือกตั้ง เบอร์ 4 คือ เด็กชายนนทกานต์ ไล้สกุล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

จำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561 มีจำนวน 6 คนดังรายชื่อตามเบอร์สมัคร ดังนี้

เบอร์ 1  เด็กหญิงชณัฐดา  ฉัตรพุก          ได้  14  คะแนน

เบอร์ 2  เด็กหญิงรัชชา  จันทร์แปลง        ได้  5   คะแนน

เบอร์ 3  เด็กหญิงสุชานาถ  รัตนสุภา        ได้  5   คะแนน

เบอร์ 4  เด็กชายนนทกานต์  ไล้สกุล        ได้  35  คะแนน

เบอร์ 5  เด็กหญิงลฎาภา  เมืองจันทร์       ได้  33  คะแนน

เบอร์ 6  เด็กเสกสรร พันธ์โยธา              ได้  4   คะแนน

จำนวนนักเรียนมีชื่อใช้สิทธิ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 = 115

มาใช้สิทธิ์  107 คนคิดเป็นร้อยละ  93.04

บัตรดี  96 บัตร คิดเป็นร้อยละ  84.34

บัตรเสีย 6 บัตร คิดเป็นร้อยละ  5.21

บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 5 คน คิดเป็นร้อยละ  4.34

 

 

ฮิต: 4781