ผล o-net ปี2560

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 25 มีนาคม 2560 เขียนโดย Super User

ผลการทดสอบรายบุคคลสำหรับโรงเรียน

ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อสำหรับโรงเรียน

ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบสำหรับโรงเรียน

ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามรายวิชา

ด.ช.พงษ์ศิริ อ่อนอุระ

ด.ช.ศราวุธ นาคจู

ด.ช.สุรเชษฐ์ อยู่สุข

ด.ช.ภาคภูมิ ผ่องไสย

ด.ช.ธนภัทร เสาทอง

ด.ช.ธนธรณ์ ทองน้อย

ด.ญ.ปาริชาติ แก้วสัจจา

ด.ญ.กรกนก จันทร์แปลง

ด.ญ.สุภาวดี สีม่วง

ด.ช.ปฏิณาณ แซ่ซิ้ม

ด.ช.กฤษณะ สุริยะ

ด.ช. พีรณัฐ ทรงศิลป์

ด.ญ.ดวงกมล ทัสนา

ด.ญ.ระพีพรรณ วันเพ็ญ

 

 

ฮิต: 13409