ผล o-net ปี2559

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 25 มีนาคม 2560 เขียนโดย Super User

ผลการทดสอบรายบุคคลสำหรับโรงเรียน

ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน

ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อสำหรับโรงเรียน

ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบสำหรับโรงเรียน

ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามรายวิชา

ด.ช.ไชยวัฒน์  อินทรอารักษ์

ด.ช.พิพากษา  กำไร

ด.ช.ธเนศรว์  พึ่งศรี

ด.ช.ภูผา  ไกรคำ

ด.ช.อภิชาติ  เดชดวง

ด.ช.อนุสรณ์  บุญเนื่อง

ด.ช.ธีรวัฒน์  เฮงสกุล

ด.ช.ธนาทร  สาริโส

ด.ช.รุ่งโรจน์  ผ่องใส

ด.ช.เวโรจน์  ทองแสง

ด.ช.เสกสรรค์  ประสบแสง

ด.ช.สิทธิชัย  ปิ่นประวัติ

ด.ญ.สุวนันท์  ทัศนา

ด.ญ.ปณิตา  ไกรวิจิตร์

ด.ญ.สุพัชชา  วรรณสุข

ด.ญ.พัชรพร  หลำวรรณะ

ด.ญ.ไพลิน  พวงเขียว

ด.ญ.อุษา  เพ็ชรกระพันธ์

ด.ช.เจษฎา  ทองน้อย

ด.ญ.อนันต์ญา  สายคง

ด.ญ.ชนิสรา  เลียนพู

ด.ช.เจตน์จรูญ  แสนชู

ด.ช.เมฆินทร์  แสงทองอร่าม

ด.ช.พีรภัทร เลิศณรงค์

ฮิต: 22407