ทัศนศึกษา ปีการศึกษา2559

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 16 มีนาคม 2560 เขียนโดย Super User

      ในการจัดการพัฒนาการเรียนในปัจจุบันนั้น  มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนเกิดทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดรู้ข่าวสารสารสนเทศ เป็นคนหูตา กว้างไกล มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ต่อไปในอนาคตข้างหน้า  ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้  ในปีการศึกษานี้ได้จัดทัศนศึกษา ตามสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอดำเนินสะดวกและอำเภออัมพวา   มี สวนสัตว์ของมาลัยฟาร์ม ค่ายบางกุ้งและอุทยาน ร.2 ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

2.jpg26.jpg36.jpg60.jpg32.jpg9.jpg68.jpg20.jpg62.jpg59.jpg13.jpg22.jpg90.jpg34.jpg67.jpg72.jpg23.jpg53.jpg61.jpg81.jpg70.jpg30.jpg4.jpg51.jpg21.jpg80.jpg93.jpg37.jpg39.jpg85.jpg63.jpg69.jpg74.jpg45.jpg1.jpg35.jpg77.jpg40.jpg17.jpg8.jpg66.jpg86.jpg31.jpg27.jpg24.jpg76.jpg42.jpg49.jpg6.jpg3.jpg52.jpg28.jpg16.jpg50.jpg82.jpg89.jpg55.jpg91.jpg75.jpg7.jpg41.jpg58.jpg38.jpg56.jpg83.jpg44.jpg46.jpg92.jpg10.jpg88.jpg11.jpg43.jpg5.jpg54.jpg65.jpg14.jpg12.jpg29.jpg18.jpg71.jpg64.jpg48.jpg87.jpg78.jpg79.jpg84.jpg73.jpg15.jpg33.jpg25.jpg47.jpg19.jpg57.jpg

 

ฮิต: 17558