กิจกรรมวันมาฆบูชา2563

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2563
เขียนโดย Super User

วันมาฆบูชา 2563

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง โดย วันมาฆบูชา 2563 ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  ความหมายของวันมาฆบูชา

คำว่า “มาฆะ” นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า “มาฆบุรณมี” หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3

ความสำคัญวันมาฆบูชาและประวัติวันมาฆบูชา

ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”

ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่

วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6

พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”

และเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ทำให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งคำว่า “จาตุรงคสันนิบาต” นี้ มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ

จาตุร แปลว่า 4

องค์ แปลว่า ส่วน

สันนิบาต แปลว่า ประชุม

ดังนั้น “จาตุรงคสันนิบาต” จึงหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ 4” นั่นเอง

หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติวันมาฆบูชา

หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติคือ “โอวาทปาติโมกข์” ซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อไปสู่ความหลุดพ้น

หลักการ 3 คือหลักคำสอนที่ควรปฏิบัติ ได้แก่

การไม่ทำบาปทั้งปวง คือ การลด ละ เลิก ทำบาปทั้งปวง อันได้แก่ อกุศลกรรมบถ 10 ซึ่งเป็นทางแห่งความชั่ว 10 ประการที่เป็นความชั่วทางกาย (การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม) ทางวาจา (การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ) และทางใจ (การอยากได้สมบัติของผู้อื่น การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม)

การทำกุศลให้ถึงพร้อม คือ การทำความดีทุกอย่างตาม กุศลกรรมบถ 10 ทั้งความดีทางกาย (ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ประพฤติผิดในกาม) ความดีทางวาจา (ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดหยาบคาย ไม่พูดเพ้อเจ้อ) และความดีทางใจ (ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น มีความเมตตาปรารถนาดี มีความเข้าใจถูกต้องตามทำนองคลองธรรม)

การทำจิตใจให้ผ่องใส คือ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลุดจากนิวรณ์ที่คอยขัดขวางจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสงบ ได้แก่ ความพอใจในกาม, ความพยาบาท, ความหดหู่ท้อแท้, ความฟุ้งซ่าน และความลังเลสงสัย

Makha-Bucha-Day__0096.jpgMakha-Bucha-Day__0005.jpgMakha-Bucha-Day__0046.jpgMakha-Bucha-Day__0081.jpgMakha-Bucha-Day__0021.jpgMakha-Bucha-Day__0071.jpgMakha-Bucha-Day__0004.jpgMakha-Bucha-Day__0061.jpgMakha-Bucha-Day__0036.jpgMakha-Bucha-Day__0074.jpgMakha-Bucha-Day__0051.jpgMakha-Bucha-Day__0052.jpgMakha-Bucha-Day__0095.jpgMakha-Bucha-Day__0048.jpgMakha-Bucha-Day__0043.jpgMakha-Bucha-Day__0058.jpgMakha-Bucha-Day__0031.jpgMakha-Bucha-Day__0063.jpgMakha-Bucha-Day__0064.jpgMakha-Bucha-Day__0086.jpgMakha-Bucha-Day__0098.jpgMakha-Bucha-Day__0030.jpgMakha-Bucha-Day__0006.jpgMakha-Bucha-Day__0065.jpgMakha-Bucha-Day__0053.jpgMakha-Bucha-Day__0037.jpgMakha-Bucha-Day__0020.jpgMakha-Bucha-Day__0003.jpgMakha-Bucha-Day__0024.jpgMakha-Bucha-Day__0057.jpgMakha-Bucha-Day__0040.jpgMakha-Bucha-Day__0007.jpgMakha-Bucha-Day__0085.jpgMakha-Bucha-Day__0088.jpgMakha-Bucha-Day__0083.jpgMakha-Bucha-Day__0016.jpgMakha-Bucha-Day__0047.jpgMakha-Bucha-Day__0080.jpgMakha-Bucha-Day__0075.jpgMakha-Bucha-Day__0009.jpgMakha-Bucha-Day__0017.jpgMakha-Bucha-Day__0025.jpgMakha-Bucha-Day__0066.jpgMakha-Bucha-Day__0008.jpgMakha-Bucha-Day__0013.jpgMakha-Bucha-Day__0062.jpgMakha-Bucha-Day__0019.jpgMakha-Bucha-Day__0032.jpgMakha-Bucha-Day__0041.jpgMakha-Bucha-Day__0033.jpgMakha-Bucha-Day__0015.jpgMakha-Bucha-Day__0028.jpgMakha-Bucha-Day__0002.jpgMakha-Bucha-Day__0011.jpgMakha-Bucha-Day__0029.jpgMakha-Bucha-Day__0093.jpgMakha-Bucha-Day__0012.jpgMakha-Bucha-Day__0090.jpgMakha-Bucha-Day__0038.jpgMakha-Bucha-Day__0026.jpgMakha-Bucha-Day__0078.jpgMakha-Bucha-Day__0023.jpgMakha-Bucha-Day__0045.jpgMakha-Bucha-Day__0082.jpgMakha-Bucha-Day__0056.jpgMakha-Bucha-Day__0049.jpgMakha-Bucha-Day__0097.jpgMakha-Bucha-Day__0027.jpgMakha-Bucha-Day__0068.jpgMakha-Bucha-Day__0022.jpgMakha-Bucha-Day__0069.jpgMakha-Bucha-Day__0055.jpgMakha-Bucha-Day__0070.jpgMakha-Bucha-Day__0060.jpgMakha-Bucha-Day__0054.jpgMakha-Bucha-Day__0035.jpgMakha-Bucha-Day__0087.jpgMakha-Bucha-Day__0039.jpgMakha-Bucha-Day__0077.jpgMakha-Bucha-Day__0091.jpgMakha-Bucha-Day__0072.jpgMakha-Bucha-Day__0059.jpgMakha-Bucha-Day__0067.jpgMakha-Bucha-Day__0050.jpgMakha-Bucha-Day__0073.jpgMakha-Bucha-Day__0018.jpgMakha-Bucha-Day__0094.jpgMakha-Bucha-Day__0076.jpgMakha-Bucha-Day__0084.jpgMakha-Bucha-Day__0034.jpgMakha-Bucha-Day__0010.jpgMakha-Bucha-Day__0042.jpgMakha-Bucha-Day__0089.jpg

กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียน

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2563
เขียนโดย Super User

    สภานักเรียนโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ร่วมทำกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ประจำปี 2563 ทั้ง 4 ข้อ คือ

ข้อที่ 1 การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก

ข้อที่ 2 การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข

ข้อที่ 3 การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News)

ข้อที่ 4 การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully

พร้อมแสดงท่าสัญลักษณ์

VajiravudhDay251162__0062.jpg__0023.jpgVajiravudhDay251162__0059.jpg_0017.jpg__0024.jpgVajiravudhDay251162__0044.jpg_0018.jpg__0022.jpgVajiravudhDay251162__0036.jpgVajiravudhDay251162__0051.jpgVajiravudhDay251162__0047.jpgVajiravudhDay251162__0038.jpgVajiravudhDay251162__0046.jpgVajiravudhDay251162__0063.jpg_0013.jpg_0014.jpg__0015.jpgVajiravudhDay251162__0029.jpg__0001-2.jpg__0019.jpgVajiravudhDay251162__0057.jpgVajiravudhDay251162__0033.jpg__0002.jpg_0008.jpgMakha-Bucha-Day__0100.jpgVajiravudhDay251162__0043.jpgVajiravudhDay251162__0037.jpgVajiravudhDay251162__0052.jpg_0015.jpgVajiravudhDay251162__0056.jpgVajiravudhDay251162__0055.jpgVajiravudhDay251162__0034.jpgVajiravudhDay251162__0041.jpgVajiravudhDay251162__0054.jpgVajiravudhDay251162__0045.jpgVajiravudhDay251162__0061.jpgMakha-Bucha-Day__0104.jpgVajiravudhDay251162__0048.jpgMakha-Bucha-Day__0101.jpgVajiravudhDay251162__0042.jpgVajiravudhDay251162__0040.jpg_0012.jpg__0002-2.jpgVajiravudhDay251162__0039.jpgMakha-Bucha-Day__0099.jpgVajiravudhDay251162__0030.jpg__0001.jpgVajiravudhDay251162__0049.jpgVajiravudhDay251162__0032.jpgMakha-Bucha-Day__0102.jpg_0011.jpg_0009.jpg_0010.jpgVajiravudhDay251162__0035.jpgMakha-Bucha-Day__0103.jpgVajiravudhDay251162__0031.jpgVajiravudhDay251162__0053.jpg__0028.jpgVajiravudhDay251162__0050.jpg

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2563

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 10 มกราคม 2563
เขียนโดย Super User

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

      ด้วยวันเด็กแห่งชาติเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งของเด็กและเยาวชนไทย  ที่ได้รับโอกาสและการดูแลจากผู้ใหญ่  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  มีสติปัญญาควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  และความสำนึกในความเป็นไทยในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศ  ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับการสนับสนุนในการเป็นพลเมืองที่ดี  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  จึงเห็นความสำคัญของวันดังกล่าว  จึงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2563  ขึ้นในวันศุกร์ที่  10  มกราคม  2563  ในการจัดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ

1.เพื่อให้ประชาชนและผู้รับผิดชอบต่ออนาคตของเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน

2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักของการมีระเบียบ วินัย สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน

3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเอง ได้รับความรู้และความบันเทิงตามสมควร

4.เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2563

วันเสาร์ที่  11  มกราคม  พ.ศ. 2563

จัดกิจกรรมวันศุกร์ที่ 10 มกราคม  พ.ศ. 2563

เวลาแต่ละขั้นตอนโดยประมาณ

เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป รับบริจาคของขวัญจากผู้มีจิตศรัทธา

เวลา  08.30 น.(ตามพร้อม)        เข้าแถวเคารพธงชาติ

เวลา 09.00 น.                      - ผอ. กล่าวรายงานวันเด็ก

                                       - ประธานอ่านสารวันเด็กและกล่าวเปิดงาน

เวลา 09.30 น.                      การรำเปิดงานและการแสดงของนักเรียนแต่ละชั้น

เวลา 10.30 น                       นักเรียนจับฉลากแจกของขวัญแก่เด็ก

เวลา 12.00 น.                      -  พิธีปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

                                         -  ร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวัน

 

กิจกรรมฝึกอาชีพเด็กยากจนพิเศษ 2562

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 02 กุมภาพันธ์ 2563
เขียนโดย Super User

       โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ การทำไอศกรีมแท่งโบราณแสนอร่อย ให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ของปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่2 ครั้งที่2 จำนวน 31 คน ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ หออาคารโดมโรงเรียน

nakrianyakjon22562__0062.jpgnakrianyakjon22562__0039.jpgnakrianyakjon22562__0025.jpgnakrianyakjon22562__0022.jpgnakrianyakjon22562__0055.jpgnakrianyakjon22562__0092.jpgnakrianyakjon22562__0077.jpgnakrianyakjon22562__0012.jpgnakrianyakjon22562__0021.jpgnakrianyakjon22562__0017.jpgnakrianyakjon22562__0016.jpgnakrianyakjon22562__0081.jpgnakrianyakjon22562__0006.jpgnakrianyakjon22562__0003.jpgnakrianyakjon22562__0045.jpgnakrianyakjon22562__0093.jpgnakrianyakjon22562__0094.jpgnakrianyakjon22562__0076.jpgnakrianyakjon22562__0083.jpgnakrianyakjon22562__0037.jpgnakrianyakjon22562__0052.jpgnakrianyakjon22562__0030.jpgnakrianyakjon22562__0091.jpgnakrianyakjon22562__0020.jpgnakrianyakjon22562__0068.jpgnakrianyakjon22562__0072.jpgnakrianyakjon22562__0085.jpgnakrianyakjon22562__0035.jpgnakrianyakjon22562__0019.jpgnakrianyakjon22562__0088.jpgnakrianyakjon22562__0065.jpgnakrianyakjon22562__0060.jpgnakrianyakjon22562__0054.jpgnakrianyakjon22562__0050.jpgnakrianyakjon22562__0014.jpgnakrianyakjon22562__0049.jpgnakrianyakjon22562__0041.jpgnakrianyakjon22562__0032.jpgnakrianyakjon22562__0043.jpgnakrianyakjon22562__0087.jpgnakrianyakjon22562__0013.jpgnakrianyakjon22562__0010.jpgnakrianyakjon22562__0086.jpgnakrianyakjon22562__0038.jpgnakrianyakjon22562__0047.jpgnakrianyakjon22562__0053.jpgnakrianyakjon22562__0015.jpgnakrianyakjon22562__0018.jpgnakrianyakjon22562__0058.jpgnakrianyakjon22562__0075.jpgnakrianyakjon22562__0080.jpgnakrianyakjon22562__0026.jpgnakrianyakjon22562__0009.jpgnakrianyakjon22562__0059.jpgnakrianyakjon22562__0034.jpgnakrianyakjon22562__0042.jpgnakrianyakjon22562__0001.jpgnakrianyakjon22562__0040.jpgnakrianyakjon22562__0090.jpgnakrianyakjon22562__0028.jpgnakrianyakjon22562__0027.jpgnakrianyakjon22562__0008.jpgnakrianyakjon22562__0056.jpgnakrianyakjon22562__0078.jpgnakrianyakjon22562__0048.jpgnakrianyakjon22562__0082.jpgnakrianyakjon22562__0046.jpgnakrianyakjon22562__0067.jpgnakrianyakjon22562__0061.jpgnakrianyakjon22562__0011.jpgnakrianyakjon22562__0063.jpgnakrianyakjon22562__0070.jpgnakrianyakjon22562__0051.jpgnakrianyakjon22562__0073.jpgnakrianyakjon22562__0031.jpgnakrianyakjon22562__0044.jpgnakrianyakjon22562__0036.jpgnakrianyakjon22562__0057.jpgnakrianyakjon22562__0002.jpgnakrianyakjon22562__0023.jpgnakrianyakjon22562__0029.jpgnakrianyakjon22562__0024.jpgnakrianyakjon22562__0079.jpgnakrianyakjon22562__0033.jpgnakrianyakjon22562__0084.jpgnakrianyakjon22562__0004.jpgnakrianyakjon22562__0007.jpgnakrianyakjon22562__0066.jpgnakrianyakjon22562__0071.jpgnakrianyakjon22562__0069.jpgnakrianyakjon22562__0005.jpgnakrianyakjon22562__0089.jpgnakrianyakjon22562__0064.jpgnakrianyakjon22562__0074.jpg

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2563

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 10 มกราคม 2563
เขียนโดย Super User

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

      ด้วยวันเด็กแห่งชาติเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งของเด็กและเยาวชนไทย  ที่ได้รับโอกาสและการดูแลจากผู้ใหญ่  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ  มีสติปัญญาควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  และความสำนึกในความเป็นไทยในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศ  ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับการสนับสนุนในการเป็นพลเมืองที่ดี  โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง  จึงเห็นความสำคัญของวันดังกล่าว  จึงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2563  ขึ้นในวันศุกร์ที่  10  มกราคม  2563  ในการจัดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ

1.เพื่อให้ประชาชนและผู้รับผิดชอบต่ออนาคตของเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน

2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักของการมีระเบียบ วินัย สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน

3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเอง ได้รับความรู้และความบันเทิงตามสมควร

4.เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2563

วันเสาร์ที่  11  มกราคม  พ.ศ. 2563

จัดกิจกรรมวันศุกร์ที่ 10 มกราคม  พ.ศ. 2563

เวลาแต่ละขั้นตอนโดยประมาณ

เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป รับบริจาคของขวัญจากผู้มีจิตศรัทธา

เวลา  08.30 น.(ตามพร้อม)        เข้าแถวเคารพธงชาติ

เวลา 09.00 น.                      - ผอ. กล่าวรายงานวันเด็ก

                                       - ประธานอ่านสารวันเด็กและกล่าวเปิดงาน

เวลา 09.30 น.                      การรำเปิดงานและการแสดงของนักเรียนแต่ละชั้น

เวลา 10.30 น                       นักเรียนจับฉลากแจกของขวัญแก่เด็ก

เวลา 12.00 น.                      -  พิธีปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

                                         -  ร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวัน