กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม ปี2562

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563
เขียนโดย Super User

กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง

วันที่  12  มีนาคม พ.ศ.2563

-------------------------------------------

       สังคมไทยปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสารอย่างไม่หยุดยั้ง เยาวชนไทยถูกครอบงำด้วยอบายมุขหลายรูปแบบ เป็นเหตุให้เกิดค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์  ส่งผลให้เกิดปัญญาตามมาอีกมากมาย และนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  ความมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เช่น ความมีวินัย รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต ความกตัญญู กตเวที ความเมตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  โอบอ้อมอารี ไม่เห็นแก่ตัว มีความประหยัดและปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เหล่านี้เป็นคุณสมบัติของคนดีที่สังคมต้องการให้มีกับมนุษย์ทุกคน และอีกประการหนึ่งคือ กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมนำจริยธรรม  เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนต้องจัดให้มีการปลูกฝังให้เกิดกับนักเรียนในส่วนนี้ โรงเรียนจึงได้กำหนดให้เป็นโครงการหลักด้วย

         โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง จึงได้จัดการเข้าค่ายคุณธรรมนี้ขึ้นในวันที่  12 มีนาคม. 2563 

 มีนักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 152 คน คณะคุณครู จำนวน  10 ท่าน  และได้รับความอนุเคราะห์จาก  พระอาจารย์ ศีลศาสตร์  จันทสาโร มาร่วมเป็นพระวิทยากรที่ให้การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในครั้งนี้ด้วย

          โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

               1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการแสดงออกทางมารยาทตามกาลต่างๆ

               2 เพื่อให้นักเรียนนำหลักการแสดงออกทางมารยาทเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

               3 เพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ 

กิจกรรมประจำฐาน ทั้ง 4 ฐานมี ดังนี้

  1. ฐานเทพบุตร – เทพธิดา
  2. การไหวั 3 ระดับ
  3. การรับ กาส่งของกับผู้ใหญ่
  4. การแสดงความเคารพแบบสากล

_0007.jpg__0070.jpg__0081.jpg__0049.jpg__0023.jpg__0079.jpg_0005.jpg__0056.jpg__0024.jpg_0019.jpg_0018.jpg__0069.jpg__0097.jpg__0032.jpg__0042.jpg__0034.jpg__0084.jpg__0030.jpg__0022.jpg__0044.jpg__0029.jpg__0077.jpg__0045.jpg__0091.jpg_0002.jpg__0011.jpg__0052.jpg__0059.jpg__0064.jpg__0051.jpg__0062.jpg__0036.jpg_0013.jpg__0098.jpg__0099.jpg_0006.jpg__0075.jpg__0063.jpg_0014.jpg__0092.jpg__0066.jpg__0095.jpg__0004.jpg__0067.jpg__0090.jpg__0073.jpg__0061.jpg__0053.jpg_0008.jpg__0050.jpg__0082.jpg_0021.jpg__0033.jpg__0037.jpg__0083.jpg__0025.jpg__0087.jpg__0089.jpg__0065.jpg__0058.jpg_0015.jpg__0047.jpg__0035.jpg__0085.jpg__0048.jpg_0003.jpg__0016.jpg__0020.jpg__0093.jpg__0017.jpg__0078.jpg__0027.jpg__0071.jpg__0046.jpg__0040.jpg__0043.jpg__0080.jpg__0076.jpg__0074.jpg__0068.jpg_0012.jpg__0001.jpg__0055.jpg__0060.jpg__0086.jpg__0038.jpg__0031.jpg__0054.jpg__0041.jpg__0094.jpg__0100.jpg_0009.jpg__0039.jpg_0010.jpg__0072.jpg__0026.jpg__0096.jpg__0057.jpg__0088.jpg__0028.jpg

 

กิจกรรมประชาธิปไตย ปีการศึกษา2563

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563
เขียนโดย Super User

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

3715.jpg29962.jpg3718.jpg3730.jpg29954.jpg3724.jpg3732.jpg29952.jpg3728.jpg3731.jpg29966.jpg29955.jpg3721.jpg3719.jpg29951.jpg3726.jpg3714.jpg29958.jpg29967.jpg3722.jpg29949.jpg29947.jpg336021.jpg3729.jpg3717.jpg3716.jpg29968.jpg3733.jpg29961.jpg3720.jpg29946.jpg3713.jpg29959.jpg29963.jpg29953.jpg3725.jpg29948.jpg29964.jpg29956.jpg29965.jpg29960.jpg29950.jpg3723.jpg29957.jpg3727.jpg

 

กิจกรรมวันมาฆบูชา2563

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 07 กุมภาพันธ์ 2563
เขียนโดย Super User

วันมาฆบูชา 2563

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง โดย วันมาฆบูชา 2563 ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  ความหมายของวันมาฆบูชา

คำว่า “มาฆะ” นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า “มาฆบุรณมี” หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3

ความสำคัญวันมาฆบูชาและประวัติวันมาฆบูชา

ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”

ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่

วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6

พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”

และเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ทำให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งคำว่า “จาตุรงคสันนิบาต” นี้ มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ

จาตุร แปลว่า 4

องค์ แปลว่า ส่วน

สันนิบาต แปลว่า ประชุม

ดังนั้น “จาตุรงคสันนิบาต” จึงหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ 4” นั่นเอง

หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติวันมาฆบูชา

หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติคือ “โอวาทปาติโมกข์” ซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อไปสู่ความหลุดพ้น

หลักการ 3 คือหลักคำสอนที่ควรปฏิบัติ ได้แก่

การไม่ทำบาปทั้งปวง คือ การลด ละ เลิก ทำบาปทั้งปวง อันได้แก่ อกุศลกรรมบถ 10 ซึ่งเป็นทางแห่งความชั่ว 10 ประการที่เป็นความชั่วทางกาย (การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม) ทางวาจา (การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ) และทางใจ (การอยากได้สมบัติของผู้อื่น การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม)

การทำกุศลให้ถึงพร้อม คือ การทำความดีทุกอย่างตาม กุศลกรรมบถ 10 ทั้งความดีทางกาย (ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ประพฤติผิดในกาม) ความดีทางวาจา (ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดหยาบคาย ไม่พูดเพ้อเจ้อ) และความดีทางใจ (ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น มีความเมตตาปรารถนาดี มีความเข้าใจถูกต้องตามทำนองคลองธรรม)

การทำจิตใจให้ผ่องใส คือ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลุดจากนิวรณ์ที่คอยขัดขวางจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสงบ ได้แก่ ความพอใจในกาม, ความพยาบาท, ความหดหู่ท้อแท้, ความฟุ้งซ่าน และความลังเลสงสัย

Makha-Bucha-Day__0096.jpgMakha-Bucha-Day__0005.jpgMakha-Bucha-Day__0046.jpgMakha-Bucha-Day__0081.jpgMakha-Bucha-Day__0021.jpgMakha-Bucha-Day__0071.jpgMakha-Bucha-Day__0004.jpgMakha-Bucha-Day__0061.jpgMakha-Bucha-Day__0036.jpgMakha-Bucha-Day__0074.jpgMakha-Bucha-Day__0051.jpgMakha-Bucha-Day__0052.jpgMakha-Bucha-Day__0095.jpgMakha-Bucha-Day__0048.jpgMakha-Bucha-Day__0043.jpgMakha-Bucha-Day__0058.jpgMakha-Bucha-Day__0031.jpgMakha-Bucha-Day__0063.jpgMakha-Bucha-Day__0064.jpgMakha-Bucha-Day__0086.jpgMakha-Bucha-Day__0098.jpgMakha-Bucha-Day__0030.jpgMakha-Bucha-Day__0006.jpgMakha-Bucha-Day__0065.jpgMakha-Bucha-Day__0053.jpgMakha-Bucha-Day__0037.jpgMakha-Bucha-Day__0020.jpgMakha-Bucha-Day__0003.jpgMakha-Bucha-Day__0024.jpgMakha-Bucha-Day__0057.jpgMakha-Bucha-Day__0040.jpgMakha-Bucha-Day__0007.jpgMakha-Bucha-Day__0085.jpgMakha-Bucha-Day__0088.jpgMakha-Bucha-Day__0083.jpgMakha-Bucha-Day__0016.jpgMakha-Bucha-Day__0047.jpgMakha-Bucha-Day__0080.jpgMakha-Bucha-Day__0075.jpgMakha-Bucha-Day__0009.jpgMakha-Bucha-Day__0017.jpgMakha-Bucha-Day__0025.jpgMakha-Bucha-Day__0066.jpgMakha-Bucha-Day__0008.jpgMakha-Bucha-Day__0013.jpgMakha-Bucha-Day__0062.jpgMakha-Bucha-Day__0019.jpgMakha-Bucha-Day__0032.jpgMakha-Bucha-Day__0041.jpgMakha-Bucha-Day__0033.jpgMakha-Bucha-Day__0015.jpgMakha-Bucha-Day__0028.jpgMakha-Bucha-Day__0002.jpgMakha-Bucha-Day__0011.jpgMakha-Bucha-Day__0029.jpgMakha-Bucha-Day__0093.jpgMakha-Bucha-Day__0012.jpgMakha-Bucha-Day__0090.jpgMakha-Bucha-Day__0038.jpgMakha-Bucha-Day__0026.jpgMakha-Bucha-Day__0078.jpgMakha-Bucha-Day__0023.jpgMakha-Bucha-Day__0045.jpgMakha-Bucha-Day__0082.jpgMakha-Bucha-Day__0056.jpgMakha-Bucha-Day__0049.jpgMakha-Bucha-Day__0097.jpgMakha-Bucha-Day__0027.jpgMakha-Bucha-Day__0068.jpgMakha-Bucha-Day__0022.jpgMakha-Bucha-Day__0069.jpgMakha-Bucha-Day__0055.jpgMakha-Bucha-Day__0070.jpgMakha-Bucha-Day__0060.jpgMakha-Bucha-Day__0054.jpgMakha-Bucha-Day__0035.jpgMakha-Bucha-Day__0087.jpgMakha-Bucha-Day__0039.jpgMakha-Bucha-Day__0077.jpgMakha-Bucha-Day__0091.jpgMakha-Bucha-Day__0072.jpgMakha-Bucha-Day__0059.jpgMakha-Bucha-Day__0067.jpgMakha-Bucha-Day__0050.jpgMakha-Bucha-Day__0073.jpgMakha-Bucha-Day__0018.jpgMakha-Bucha-Day__0094.jpgMakha-Bucha-Day__0076.jpgMakha-Bucha-Day__0084.jpgMakha-Bucha-Day__0034.jpgMakha-Bucha-Day__0010.jpgMakha-Bucha-Day__0042.jpgMakha-Bucha-Day__0089.jpg

เข้าค่ายกิจกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 08 มีนาคม 2563
เขียนโดย Super User

กิจกรรมค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2562

        ในการเรียนการสอน ได้กำหนดให้ครูผู้สอนใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ซึ่งฝ่ายวิชาการได้เล็งเห็นว่า การเข้าค่ายวิชาการหรือการเรียนรู้นอกห้องเรียน ก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งในหลายกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้จากสถานที่จริง เป็นการใช้แหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจ และสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้นอกห้องเรียน และจะช่วยส่งผลให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียน

หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2563
เขียนโดย Super User

    สภานักเรียนโรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง ร่วมทำกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ประจำปี 2563 ทั้ง 4 ข้อ คือ

ข้อที่ 1 การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก

ข้อที่ 2 การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข

ข้อที่ 3 การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News)

ข้อที่ 4 การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully

พร้อมแสดงท่าสัญลักษณ์

VajiravudhDay251162__0062.jpg__0023.jpgVajiravudhDay251162__0059.jpg_0017.jpg__0024.jpgVajiravudhDay251162__0044.jpg_0018.jpg__0022.jpgVajiravudhDay251162__0036.jpgVajiravudhDay251162__0051.jpgVajiravudhDay251162__0047.jpgVajiravudhDay251162__0038.jpgVajiravudhDay251162__0046.jpgVajiravudhDay251162__0063.jpg_0013.jpg_0014.jpg__0015.jpgVajiravudhDay251162__0029.jpg__0001-2.jpg__0019.jpgVajiravudhDay251162__0057.jpgVajiravudhDay251162__0033.jpg__0002.jpg_0008.jpgMakha-Bucha-Day__0100.jpgVajiravudhDay251162__0043.jpgVajiravudhDay251162__0037.jpgVajiravudhDay251162__0052.jpg_0015.jpgVajiravudhDay251162__0056.jpgVajiravudhDay251162__0055.jpgVajiravudhDay251162__0034.jpgVajiravudhDay251162__0041.jpgVajiravudhDay251162__0054.jpgVajiravudhDay251162__0045.jpgVajiravudhDay251162__0061.jpgMakha-Bucha-Day__0104.jpgVajiravudhDay251162__0048.jpgMakha-Bucha-Day__0101.jpgVajiravudhDay251162__0042.jpgVajiravudhDay251162__0040.jpg_0012.jpg__0002-2.jpgVajiravudhDay251162__0039.jpgMakha-Bucha-Day__0099.jpgVajiravudhDay251162__0030.jpg__0001.jpgVajiravudhDay251162__0049.jpgVajiravudhDay251162__0032.jpgMakha-Bucha-Day__0102.jpg_0011.jpg_0009.jpg_0010.jpgVajiravudhDay251162__0035.jpgMakha-Bucha-Day__0103.jpgVajiravudhDay251162__0031.jpgVajiravudhDay251162__0053.jpg__0028.jpgVajiravudhDay251162__0050.jpg