ผล o-net ปี2556

หมวด: ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 12 สิงหาคม 2558 เขียนโดย Super User

ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

ผลการทดสอบ o-net รายบุคคล

ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ

ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา

ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบระดับโรงเรียน

ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

เด็กชายณัฐวุฒิ สุดปราการ

เด็กชายสุพจน์ จันทร์อ่อน

เด็กชายศุภชัย ทับทิม

เด็กชายภัทรเดช อนุวัฒน์พาณิชย์

เด็กชายกฤษดา ปานประเสริฐ

เด็กชายณัฐภพ นุตรักษ์

เด็กชายธรรมรัตน์ เที่ยงธรรม

เด็กชายพีรพล ดวงภุมเมศ

เด็กชายประยุทธ์ อุปนิ

เด็กหญิงวิริยา นามศิริ

เด็กหญิงปทิตา ผ่องไสย

เด็กหญิงวริษฐา จันทร

เด็กหญิงตรีทิพย์ ประสพแสง

เด็กหญิงกัลลาภิศา เกิดทรัพย์

เด็กหญิงทักษพร แก้วสัจจา

เด็กหญิงสุภาพร ขำแตง

เด็กหญิงชาลิศา นิ่มสกุล

เด็กชายกิติพันธ์ สระคง

เด็กหญิงณัฐพร เลิกเสือ

เด็กชายสุรชาติ อินทร์สวัสดิ์

เด็กชายสถาพร ลิขิตแสงชัย

เด็กหญิงฉันทนิธิ อังคุตรานนท์

ฮิต: 23609